Wybrano oferty w konkursie uzupełniającym na realizację zadań publicznych w sporcie

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 października 2016

Powołana przez wójta komisja konkursowa dokonała wyboru ofert w uzupełniającym konkursie na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050. 64  .2016

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 6 października 2016 r.

 

w sprawie: wyboru ofert w uzupełniającym konkursie na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  1. Dokonać wyboru następujących ofert w uzupełniającym konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

 

1) GLKS „Przemsza Klucze”                                       2 500,00 zł

2) ULKS „Centuria” Chechło                                     2 000,00 zł

3) LKS „Legion” Bydlin                                                2 000,00 zł

4) LKS „Unia” Jaroszowiec                                        2 000,00 zł

5) ULKTS Jaroszowiec                                                 2 000,00 zł

6) Stowarzyszenie AP „Przemsza Klucze”           2 000,00 zł

7) UKS w Kluczach                                                        1 800,00 zł

8) UKKS „Orzeł” Kwaśniów                                       1 700,00 zł

9) LZS „Błyskawica” Kolbark                                    1 600,00 zł

10) ULKS Legionik Bydlin                                           1 200,00 zł

11) Stowarzyszenie „Jaroszowiec”                       1 200,00 zł

 

  1. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 20.000,00 zł.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-07
Data publikacji:2016-10-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2124