Otwarty konkurs ofert

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
23 marca 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 ZARZĄDZENIE NR OR.0050.28.2017
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 23.03.2017r.

 

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 16, art. 5 ust 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., Nr 1817 zpóź. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017.

 

zarządza, co następuje:

 

 

§1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, którego tryb i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klucze

Nr OR.0050.28.2017 z dnia 23.03.2017 r.

 

Wójt Gminy Klucze

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

 

 • Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego: z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

 • Zakres zadań operatora

Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:

 • Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów.
 • Powołanie Komisji Konkursowej w skład , której wejdą: co najmniej trzech reprezentantów Urzędu Gminy Klucze wyznaczonych przez Wójta Gminy Klucze oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.
 • Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób zapewniający jawność i uczciwa konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.
 • Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.
 • Monitoring realizacji projektów.
 • Rozliczenie realizacji projektów.
 • Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.
 • Prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.
 • Wysokość dotacji: 20.000,00 zł

Na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przeznaczono kwotę w wysokości: 20.000,00 zł.

 

 • Zasady  przyznawania dotacji:
 • Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż, od dnia podpisania umowy  i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2017 r.
 • W ramach konkursu ofert operator powinien w szczególności preferować następujące typy zadań publicznych:

 

 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję gminy i regionu, a w szczególności poprzez: organizowanie imprez, wystaw, wydawanie publikacji informacyjno - edukacyjnych, kultywowanie miejsc tradycji narodowej, kształtowanie świadomości obywatelskiej.
 • Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.

 

 

3) Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł, minimalna – kwoty 1.000,00 złotych

4) Środki w ramach jednostkowej  dotacji przyznanej na realizacje projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej  10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).

5) W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Klucze i na rzecz jego mieszkańców.

6) Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

7) Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji .

8) Dotacja o której mowa w pkt 3 może być przeznaczona jedynie na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego : polityka prorodzinna.

 • Pozostałe koszty związane z realizacja zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.

 

 

 • Składanie ofert:
 • Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  ( Dz. U. z 2016 r.  poz.1300).
 • Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl w zakładce NGO.
 • Do oferty należy dołączyć :

- aktualny odpis z KRS  lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu , dokument ten powinien zawierać informacje na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych  do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z data wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie  podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);

- statut podmiotu

- propozycję regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami dokumentów o których mowa w ust.2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia .

Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentacji podmiotu.

 • Oferty należy składać do dnia 13.04.2017r. do godz. 15.00 wraz 
  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Klucze w roku 2017”. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.
 • Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 

6. Termin i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1) Do rozpatrzenia złożonych ofert Wójt Gminy Klucze powoła w drodze zarządzenia Komisję Konkursową. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy propozycje zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym/-i w procedurze oferentem/-ami.

2) Oferty będą oceniane według kryteriów:

a) formalnych, do których należą:

- złożone oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;

- wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;

-złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.

 

Uwaga! Oferent, który nie spełnia ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.

 

b) merytorycznych, do których należą:

- doświadczenie oferenta przy wsparciu organizacji pozarządowych ( minimum dwa lata) do 30 pkt;

- kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania do 20 pkt

- potencjał administracyjny (biuro, sprzęt biurowy) do 25 pkt:

- ocena propozycji regulaminu konkursu do 25 pkt.

 

O wyborze decyduje suma przyznanych punktów.

Uwaga! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.

 

 • Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239).

 

7. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników:

1) Rozstrzygnięcie konkursu i wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od dnia terminu złożenia ofert.

2) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej (http://www.gmina-klucze.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klucze.

 

8. Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno - finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

9. Informacje dodatkowe:

Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów  dotyczących zadania konkursowego i wymogów formalnych udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.

 

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-23
Data publikacji:2017-03-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2186