Powołanie komisji konkursowej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 października 2017

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania  kultury.

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.74.2017
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 05.10.2017 r.

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 13 i 16, art. 5 ust 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r., Nr 1817 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/181/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017, a także zarządzenia Nr OR.0050.14.2012 Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.70.2017 z dnia 08 września 2017 roku, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 

 1. Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze – przewodniczący Komisji.
 2. Kamil Wołek – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.
 3. Jarosław Rak – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.
 4. Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.
 5. Teresa Soczówka – reprezentant Stowarzyszenia „Babiniec”- członek komisji.
 6. Ryszard Kamionka – reprezentant Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” - członek Komisji.
 7. Anna Konieczniak – reprezentant Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze” – członek Komisji.

 

§ 2.

Komisja wykonuje swoje działania w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.14.2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

 

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wójt Gminy Klucze

  Wójt Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-05
Data publikacji:2017-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1274