Wybór ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
11 października 2017

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KLUCZE

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2017

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

1. Dokonać wyboru następujących ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu:

 

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Chechle                                  10.000,00 zł

 

2. Na realizację wybranej oferty przeznacza się łączną kwotę :         10.000,00 zł

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

 

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-11
Data publikacji:2017-10-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1237