Wczoraj rozpoczął się wywóz odpadów z Klucz, zadeklarowany podczas spotkania w DK "Papiernik"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 października 2017

Zgodnie z deklaracją Starosty Olkuskiego, wczoraj rozpoczęło się wywożenie odpadów z Klucz-Osady. O zawarciu umowy na wywóz odpadów starosta Paweł Piasny poinformował 23 października na spotkaniu zwołanym przez Wójta Gminy Klucze. Na spotkanie wójt Norbert Bień zaprosił mieszkańców, przedstawicieli służb bezpieczeństwa, samorządu i parlamentarzystów. Jego tematem było omówienie akcji gaśniczej po pożarze w Kluczach, przedstawienie wyników badań powietrza w rejonie pogorzeliska, a przede wszystkim odpowiedź na pytanie, co dalej w sprawie odpadów na Osadzie. 

 

Na początku spotkania wójt Norbert Bień podsumował działania związane z bezpośrednią akcją gaśniczą jak i podczas dogaszania pogorzeliska (w związku z pożarem, który wybuchł w Kluczach-Osadzie w niedzielę 8 października). Złożył przy tym podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc przy akcji, przede wszystkim strażakom, którzy uratowali ludzi i mienie przed pożarem. Wójt zaznaczył, że mimo, iż zakończenie akcji gaśniczej zostało ogłoszone 14 października, to aż do przedwczoraj strażacy musieli jeszcze kilkakrotnie interweniować przy tlących się odpadach w zburzonej hali na Osadzie.

Raport z akcji gaśniczej i działań po pożarze znajdą Państwo tutaj >>>
http://gmina-klucze.pl/art,1941,zaktualizowany-wykaz-dzialan-i-interwencji-w-sprawie-skladowania-odpadow-w-kluczach-osadzie-stan-na-23-pazdziernika-2017

Z kolei obecny za spotkaniu Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu mł. bryg. Michał Polak podkreślił, że pożar w Kluczach był jednym z największym w historii akcji gaśniczych na tym terenie.

Pożarem objętych było 7,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni i tysiące ton odpadów. W akcji uczestniczyło około 600 strażaków i 270 samochodów. Do gaszenia zużyliśmy 650 metrów sześciennych wody oraz 35 ton pianowego środka gaśniczego. To obrazuje nam skalę pożaru, z jaką mieliśmy do czynienia. Dodam jeszcze, że uratowane mienie oszacowaliśmy na wartość 23 milionów złotych – podkreślił Michał Polak.
Komendant poinformował także o zakończeniu dochodzenia pożarowego (jego wyniki nie zostały jeszcze przedstawione).


Bardzo ważnym raportem, na który czekali mieszkańcy, były wyniki z badań powietrza i wód, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.

Pierwsze próby pobierane były jeszcze w trakcie działań gaśniczych, przede wszystkim w kierunku gazów i związków szkodliwych, Chodziło o obecność węglowodorów aromatycznych, benzenu, toluenu, etylobenzenu. Sytuacja nie poprawiała się nawet w pierwszych dniach po pożarze, ponieważ dogaszanie w warunkach beztlenowych oraz warunki atmosferyczne powodowały, że stężenia tych związków i towarzysząca temu uciążliwość utrzymywały się nadal – mówił na spotkaniu Zastępca Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Ryszard Listwan.

Według raportu przedstawiciela WIOŚ, stężenia benzenu wynosiły w początkowych dniach (9 i 11 października) ok. 200 - 300 µg/m3 , a norma nie powinna przekraczać 30 µg/m3. W kolejnych dniach zainstalowano w Kluczach w mobilną stację pomiarowa WIOŚ, dzięki której badano pył zawieszony, benzo(a)piren, a także metale ciężkie (arsen, kadm, nikiel, ołów).


Co wykazały badania?


Dobowe stężenia pyłów przekraczały normy trzykrotnie (zamiast normy do 50mg/m3 wskaźniki sięgały maksymalnie 150 µg /m3). Natomiast stężenia okresowe dochodziły do 400 µg /m3. Jeśli chodzi o benzo(a)piren, to w tym pierwszym okresie jego stężenie było w granicach 20 ng/m3 (średnio w Polsce takie stężenie wynosi ok. 5 ng). Następnie utrzymywały się wartości w granicach ok. 11 ng, a potem spadło do 3 ng.

Te stężenia możemy porównać do takich sytuacji związanych ze smogiem, jakie mieliśmy na przykład w styczniu. Tutaj w Kluczach szczytowo stężenie benzo(a)pirenu wynosiło 20 ng, natomiast w styczniu w Krakowie średnia miesięczna wynosiła 25 ng, w Nowym Targu 60, a w Brzeszczach 100. Zatem te warunki były takie, jak zimą w sezonie grzewczym, kiedy występuje smog. Natomiast uciążliwość z pewnością była dużo większa, ponieważ tu występowały węglowodory oraz, jeśli chodzi o zanieczyszczenia, dymy, które są drażniące – mówił Ryszard Listwan.

Oprócz badań powietrza WIOŚ zbadał również, jaki wpływ na jakość wody Białej Przemszy miał wyciek wody wtłoczonej do gaszenia (a były jej ogromne ilości, ponad 600 m3; woda ta spływała potem do rzeki Przemszy).

Były przekroczenia norm. O ile w poprzednich latach chemiczne zapotrzebowanie tlenu z powodu zanieczyszczeń wynosiło w przeliczeniu 25 mg/litr, to tutaj w szczytowych okresach dochodziło do 80 mg, później spadało do 40. Natomiast nie zaobserwowaliśmy wpływu środków gaśniczych – one nie przedostawały się do rzeki. Zarówno stan wód jak i powietrza kontrolowaliśmy do 17 października i mogę powiedzieć, że te stężenia spadły – poinformował zastępca dyrektora WIOŚ.

Z kolei o badaniach, przeprowadzonych przez Jednostkę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego nr 6 z Krakowa, mówił na spotkaniu wójt Norbert Bień. Badania stężenia związków chemicznych w wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze punktach (Klucze-Osada, Cieślin, Golczowice, Zalesie Golczowskie, Kolbark i Klucze-rozlewisko) zostały przeprowadzone 11 października. Były to badania w kierunku obecności chloru, związków chlororganicznych, ditlenku siarki, toulenu, cyjanków, siarkowodoru, tlenku węgla, fluorowodoru i ditlenku azotu. W większości punktów pomiarowych odczyt wynosił 0 jednostek. Wystąpiło natomiast stężenie ditlenku azotu w wysokości od 0,1 do 0,2 ppm w dwóch miejscach pomiarowych w Kluczach-Osadzie (w raporcie jest to określone jako poniżej normy). Stwierdzono natomiast obecność dużego zadymienia całego parkingu w Kluczach-Osadzie, w tym domu prywatnego, znajdującego się bezpośrednio przy parkingu w Kluczach-Osadzie, a także zalesionego terenu bezpośrednio przylegającego do bloków mieszkalnych w Kluczach-Osadzie.
Raport z tych badań publikowaliśmy na naszej stronie internetowej: http://www.gmina-klucze.pl/art,1922,informacja-ze-spotkania-w-zwiazku-z-wizja-terenowa-jaka-miala-miejsce-w-dn-11102017-r-na-terenie-klucz-osady

Jednak najbardziej oczekiwaną informacją, na którą czekali mieszkańcy, a także samorząd Gminy Klucze, była ta dotycząca rozpoczęcia wywozu odpadów z terenu składowiska w Kluczach-Osadzie.

Została podpisana umowa na wywiezienie odpadów poza Klucze. Za trzy tygodnie tych śmieci nie będzie – zadeklarował Starosta Olkuski Paweł Piasny, który przystąpił do egzekucji administracyjnej, czyli tzw. wykonania zastępczego (wobec nie wywiezienia tych odpadów przez firmy odpowiedzialne za ich gromadzenie niezgodnie z wydanymi zezwoleniami).

Jak powiedział starosta, w środę odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Olkuskiego, na której zabezpieczone zostaną w budżecie powiatu dalsze pieniądze na ten cel. Na razie umowa została podpisana na 300 tysięcy złotych. Łącznie na wywiezienie odpadów w ilości do 2 700 ton powiat przeznaczy 940 000 złotych. Firma realizująca to zadanie będzie mogła wywozić do 300 ton dziennie.
Informacje te mieszkańcy Osady przyjęli z ulgą. Wyrazili jednak obawy co do tego, czy w przyszłości znów nie okaże się, że kolejna firma otrzyma zezwolenie na działalność związaną z odpadami na tym terenie. Obawy takie mieli również przedsiębiorcy prowadzący działalność w sąsiedztwie składowiska odpadów. Jak powiedział starosta, nawet jeżeli on nie wyda zezwolenia na taką działalność, to będzie mógł to zrobić organ wyższej instancji. Do rozwiązania tego problemu, jak wypowiedział się Przewodniczący Rady Gminy Klucze Bogusław Paś, dążyli radni uchwalając odpowiednie zapisy w nowym planie przestrzennym gminy. Ponadto, jak powiedziała Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP, ten „śmieciowy” problem dotyczy całej Polski i należy rozwiązać go poprzez wprowadzenie ustawy „naprawczej”.
Mieszkańców interesowało również to, czy zagwarantowane w budżecie powiatu środki finansowe wystarczą na wywiezienie wszystkich odpadów, o co w imieniu mieszkańców Osady pytał Sebastian Sierka.
Starosta Paweł Piasny zaznaczył, że deklaracja wywiezienia odpadów dotyczy tych, które nie dotkniętych pożarem, a więc znajdujących się poza spaloną halą. 
Według ustaleń na spotkaniu, po zakończeniu dochodzenia starosta będzie wnioskował do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o sfinansowanie przez tę instytucję wywozu odpadów z pogorzeliska.

W nawiązaniu do otwartego spotkania w Domu Kultury w Kluczach, Wójt Gminy Norbert Bień w piśmie do Starosty Olkuskiego podtrzymał założoną deklarację wsparcia powiatu olkuskiego w inwestycjach powiatowych na terenie Gminy Klucze. Nie ma natomiast możliwości prawnej, aby gmina współfinansowała postępowanie egzekucyjne rozpoczęte przez organ, jakim jest starosta.

Przekładając deklarację na realne środki finansowe informuję, że Gmina Klucze pokryje w całości wkład własny powiatu na remont drogi powiatowej Rodaki – Kwaśniów Górny. Koszt remontu tej drogi jest szacowany na kwotę ok 7 200 000 złotych. Wobec powyższego udział wkładu własnego w tej inwestycji to 4 200 000 złotych. Według dotychczasowych zasad współpracy powiat partycypowałyby w kosztach w kwocie 2 100 000 zł. Gmina pokryje ten koszt, tj. cały wkład własny z części „powiatową” włącznie, co stanowi ponad dwukrotność kwoty jaką w tej chwili powiat przeznacza według zapewnień starosty na rozwiązanie problemu śmieci w Kluczach Osadzie – poinformował w piśmie wójt Norbert Bień.

Ponadto w przyszłym roku Gmina Klucze wesprze Powiat Olkuski w takich inwestycjach, jak kontynuacja budowy chodnika w Chechle (ok. 80 000 zł), wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi Bogucin Duży – Jaroszowiec (70 000 zł) i realizacja ciągu pieszo-rowerowego w Jaroszowcu (72 300 zł). Gmina będzie honorować dotychczas zawarte porozumienia, a szczególnie to zawarte w 2015 roku między Starostą Olkuskim a wójtami i burmistrzami gmin powiatu w sprawie zamiaru wspólnego realizowania inwestycji drogowych w latach 2017-2018 (Gmina Klucze pokryje przypadający jej na mocy porozumienia swój udział własny w remoncie części drogi Kwaśniów – Cieślin w kwocie 710 000).

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Spotkanie w Domu Kultury

    Spotkanie w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach dotyczące podsumowania akcji pożarniczej i problemu zalegających odpadów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-25
Data publikacji:2017-10-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1188