Zarządzenie nr OR.0050.90.2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 13.12.2017 r.

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
14 grudnia 2017

W sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie  wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu  sprzyjania rozwoju sportu na rok 2018.

 

 

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.90.2017
Wójta Gminy Klucze
  z dnia 13.12.2017 r.

 

w sprawie:  powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie  wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu  sprzyjania rozwoju sportu na rok 2018.

 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz §7 ust.2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

 

zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję Konkursową do oceny wniosków  o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2018, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

 

  1. Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - członek Komisji.
  2. Jarosław Rak– pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.
  3. Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.
  4. Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.
  5. Joanna Milewska – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

 

§2

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o postanowienia §7 ust. 3-9 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

 

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

 

                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Klucze

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-14
Data publikacji:2017-12-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:1070