KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KLUCZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
4 stycznia 2018

Wójt Gminy Klucze informuje, że  przedsiębiorcy  prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017 są zobowiązani do złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku  pisemnego „oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim”.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLENIA:

Wysokość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w bieżącym roku kalendarzowym obliczana jest na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim wskazanych na oświadczeniu o wartości sprzedaży.

Wysokość opłaty za korzystnie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
do 4,5% alkoholu oraz piwa
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 525 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 37 500 zł – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających:
powyżej 18% alkoholu
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2100 zł
- jeżeli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła 77 000 zł – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały rok kalendarzowy mogą wnieść opłatę jednorazowo w terminie do 31 stycznia lub w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Zgodnie z art. 2¹ pkt 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487) wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 wyżej wskazanej ustawy zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenie w terminie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych lub niedokonania całkowitej opłaty w terminie do dnia 31 stycznia lub raty w terminie do 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia ze wskazanych powodów przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie w danym miejscu sprzedaży nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedaży należy złożyć do dnia 31 stycznia 2018 r.w biurze 214 II piętro Urzędu Gminy Klucze, 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1 czynnym w poniedziałki od godz.8.00 do godz. 16.00 , od wtorku do piątku w godzinach od. 7.30 do godz. 15.30,  lub nadać listem do dnia 31 stycznia 2018 r. w punkcie pocztowym Poczty Polskiej.

Oświadczenie o wartości sprzedaży można również wysyłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) dostępnej pod adresem www.epuap.gov.pl.  Do podpisania dokumentu elektronicznego na ePUAP potrzebny jest potwierdzony profil zaufany albo bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem.

UISZCZENIE OPŁATY

Opłatę za zezwolenie można uiścić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Klucze:

RACHUNEK: Bank Pekao SA

84 1240 4748 1111 0000 4877 6884

lub dokonać wpłaty gotówką (kartą płatniczą) w kasie Urzędu Gminy Klucze, 32-310 Klucze ul. Partyzantów 1, kasa czynna w poniedziałki od godz.8.15 do godz. 15.15, od wtorku do piątku w godzinach od godz. 7.45 do godz. 14.45.          


Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Referatu Spraw Obywatelskich piętro II, biuro 214 tel. 32 6428 664 wew.48  lub drogą poczty elektronicznej e-mail: klucze@gmina-klucze.pl

Do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych proszę  skorzystać z  formularza znajdującego się poniżej w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-04
Data publikacji:2018-01-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Magda Moroń
Liczba odwiedzin:1070