OGŁOSZENIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 marca 2016

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zmian wprowadzonych po poprzednich wyłożeniach oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze.

Klucze 25.03.2016 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 – j.t. z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 )

z a w i a d a m i a m

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu w zakresie zmian wprowadzonych po poprzednich wyłożeniach oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się
w dniach od 01 kwietnia do 29 kwietnia 2016 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze

 w godzinach 9-14.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się  25 kwietnia 2016 r. o godzinie 15.00
w siedzibie Urzędu Gminy Klucze.

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gmina-klucze.pl

Uwagi do części projektu studium podlegającej wyłożeniu należy składać na piśmie w siedzibie Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2016 roku z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany studium, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
informuję o możliwości składaniauwag do prognozy oddziaływania na środowisko
,
które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

Ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegają wyróżnione kolorem części załącznika graficznego oraz zapisy tekstu.

 

 

Źródło: http://bip.malopolska.pl/ugklucze/Article/get/id,1182446.html

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Herb Gminy Klucze

    Herb Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-25
Data publikacji:2016-03-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:3972