Gmina Klucze

INFORMACJA O PRZEBIEGU I FORMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOT. UCHWAŁY RADY GMINY KLUCZE O WYZNACZENIU OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY KLUCZE.

26 października 2016

Dn. 22 września 2016 roku Wójt Gminy Klucze, działając na podstawie art. 6 ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji opublikował na stronie BIP Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy (www.gmina-klucze.pl), informację o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Klucze. Konsultacje zaplanowano na okres 23 września 2016 r. - 24 października 2016 roku.

 

 

 

Informacja o konsultacjach 1

Informacja o konsultacjach 2

Do informacji o rozpoczęciu konsultacji dołączono:

W informacji Wójt Gminy Klucze określił formy i terminy prowadzenia konsultacji, tj.:

 1. Zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,
 2. Spotkania konsultacyjne:
  1. w dniu 4 października 2016 roku o godzinie 16 w Domu Kultury "Papiernik"
  2. w dniu 11 października o godzinie 16 w Domu Kultury w Jaroszowcu.
 3. Spacer studyjny po centrum miejscowości Klucze w dniu 18 października 2016 roku o godzinie 15 (chętni do udziału w spacerze proszeni byli o obecność w holu Urzędu Gminy Klucze).

Dobór terminów pozwolił na pozostanie w zgodzie z wymogami ustawowymi, tj:

SPOTKANIA KONSULTACYJNE

Spotkania konsultacyjne prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady Gminy, Mapy z projektowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji oraz Diagnozy Służącej Wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Klucze).

Spotkania przebiegały zgodnie z następującym scenariuszem:

Spotkania prowadzone było w języku zrozumiałym, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyły:

SPACER STUDYJNY

Spacer studyjny prowadził przedstawiciel Wykonawcy dokumentacji (projektu Uchwały Rady Gminy, Mapy z projektowanym obszarem zdegradowanym i rewitalizacji oraz Diagnozy Służącej Wyznaczeniu Obszaru Zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Klucze).

Osoby uczestniczące w spacerze zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami spotkały się w holu Urzędu Gminy Klucze. Spacer odbył się zgodnie z ustaloną trasą i scenariuszem:

 1. ul. Partyzantów;
 2. ul. Rynek;
 3. ul. Rabsztyńska (park w centrum miejscowości, Dworek Dietla);
 4. ul. Zawierciańska (Gimnazjum i Szkoła podstawowa w Kluczach);
 5. Osiedle XXX-lecia PRL (budynki wielorodzinne i zagospodarowanie wokół budynków);
 6. ul. Rudnicka (Stadion Piłkarski, Dom Kultury "Papiernik");
 7. Obiad dla uczestników konsultacji.

W spacerze studyjnym uczestniczyło 20 osób.

UWAGI ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I PISEMNIE

W czasie trwania konsultacji społecznych zgłoszono jedną uwagę pisemną do kształtu obszaru rewitalizacji (w miejscowości Klucze).

Treść uwagi:

Mapa obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gminie Klucze, Diagnoza str. 68 - powiększenie obszaru rewitalizacji - włączenie do podobszaru I, terenu zabudowanego z granicą na wschód wzdłuż ul. Partyzantów (obiekty użyteczności publicznej).

Uzasadnienie:

Ważną rolę w procesie rewitalizacji mogą odegrać instytucje i jednostki organizacyjne Gminy Klucze, których siedziby są zlokalizowane na tym obszarze, tj. Urząd Gminy Klucze, Ośrodek Pomocy Społecznej, Komisariat Policji, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Ośrodek Zdrowia.

Komentarz:

Wójt Gminy uznał, że treść uwagi jest zasadna. Wskazany obszar nie jest zamieszkały, znajdują się tu tylko obiekty użyteczności publicznej. Położone są one w sąsiedztwie terenów zamieszkałych, wskazanych do objęcia obszarem rewitalizacji, a zatem tworzą z terenami zamieszkałymi funkcjonalną całość.

Pomimo tego, że zgodnie z metodyką opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji istnieje możliwość planowania inwestycji poza ściśle rozumianym obszarem rewitalizacji, włączenie wskazanych terenów do obszaru rewitalizacji sprawi, że proces rewitalizacji będzie bardziej zrozumiały dla interesariuszy.

Zmiana została naniesiona na mapę stanowiącą załącznik do konsultowanej Uchwały Rady Gminy Klucze.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 9 Ustawy z dn. 9 października 2015 r. o rewitalizacji, fakt opublikowania niniejszej informacji na stronie BIP Urzędu Gminy Klucze, kończy konsultacje społeczne odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w gminie Klucze. Niniejsza informacja dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy Klucze.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-10-26
Data publikacji:2016-10-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:2121