Jesteś tutaj: Start / Home / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
22 września 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                                                                                                           

 

Na podstawie art. 11pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.1073), art. 39 oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się w dniach od 29 września do 30 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się 
16.10.2017 r. o godzinie 15.30  w siedzibie Urzędu Gminy Klucze

Projekt zmiany studium sporządzany jest w zakresie:

  1.       Aktualizacji zapisów dotyczących złóż kopalin, terenów i obszarów górniczych,
  2.       Doprowadzenia do spójności tekstu i rysunku studium w zakresie nazewnictwa terenów oznaczonych symbolami ML2, T4, WS

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest w czasie wyłożenia dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.gmina-klucze.pl

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze,ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r. z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektów zmiany studium, w tym z uzgodnieniami i opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
informuję o możliwości składaniauwag do prognozy oddziaływania na środowisko
,
które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

 

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

 

Załączniki do ogłoszenie: bip.malopolska.pl

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-22
Data publikacji:2017-09-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Tomsia
Liczba odwiedzin:423