Rada Gminy Klucze żąda od starosty niezwłocznego usunięcia odpadów z Klucz-Osady

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 października 2017

Uchwała NR XLVI/282/2017 RADY GMINY KLUCZE z dnia 09. 10. 2017 w sprawie żądania podjęcia przez Starostę Olkuskiego działań zmierzających do usunięcia odpadów z terenów Klucz-Osady.

 

Uchwała NR XLVI/282/2017

RADY GMINY KLUCZE

z dnia 09 10 2017

 

w sprawie żądania podjęcia przez Starostę Olkuskiego działań zmierzających do usunięcia odpadów z terenów Klucz-Osady.

 

Na podstawie art. 6 w zw. z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z póź. zm.)

 

Rada Gminy Klucze

uchwala co następuje:

§ 1.

Żądamy niezwłocznego podjęcia działań przez Starostę Olkuskiego zmierzających do przeprowadzenia wykonania zastępczego usunięcia odpadów z terenów Klucz –Osady.  

§ 2.

Treść  niniejszej  uchwały wraz z uzasadnieniem przesłać  następującym urzędom i instytucjom państwowym:

 1. Przewodniczącej Rady Powiatu Olkuskiego,
 2. Zarządowi Powiatu Olkuskiego,
 3. Parlamentarzystom z Województwa Małopolskiego z okręgu nr 13,
 4. Wojewodzie Małopolskiemu,
 5. Wojewodzie Śląskiemu,
 6. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie,
 7. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie,
 8. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie,
 9. Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 10. Prezesowi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 11. Ministrowi Ochrony Środowiska,
 12. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,
 13. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie,
 14. Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olkuszu.

§ 3.

Wykonanie uchwały  powierzyć Wójtowi Gminy Klucze.

§ 4

Powiadomić mieszkańców Gminy Klucze o treści uchwały za pośrednictwem Internetu, lokalnej prasy i w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

   Przewodniczący Rady

(-) Bogusław Paś

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Nr XLVI/282/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 09.10.2017r.

 

W imieniu mieszkańców Gminy Klucze, mając na względzie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców Gminy Klucze w szczególności mieszkańców Klucz-Osady wywołane pożarem składowiska odpadów na które Starosta Powiatu Olkuskiego wydał zezwolenia, domagamy się niezwłocznego przystąpienia do wykonania zastępczego decyzji Starosty Olkuskiego z dnia 20.06.2017 r.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zagrożenia wystąpienia kolejnego pożaru na terenie Klucz-Osady, dalsze przeciąganie w czasie wykonania egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego może doprowadzić do tragedii osób zamieszkujących Klucze-Osadę.

W chwili obecnej cały czas trwa akcja gaśnicza w którą zaangażowanych zostało ponad 70 zastępów Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnej. Do akcji na terenie Klucz-Osady zostały skierowane siły z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Krakowie jak również jednostki z ościennych powiatów tj.: Olkuskiego, Wadowickiego, Miechowskiego, Krakowskiego, Chrzanowskiego, Oświęcimskiego, Proszowickiego. Koszty akcji znane będą dopiero po zakończeniu działań Straży Pożarnej. Wiemy już jednak, że koszty całej akcji gaśniczej będą bardzo wysokie i stanowić będą duże obciążenie dla budżetu Gminy Klucze.

Koszty finansowe są jednak niewspółmierne do strat jakie ponoszą mieszkańcy na zdrowiu oraz szkód w środowisku naturalnym.

Dlatego raz jeszcze żądamy natychmiastowego wszczęcia procedury egzekucyjnej tj. wykonania zastępczego.

 

My Radni, będąc odpowiedzialni za bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Klucze w szczególności za mieszkańców Klucz- Osady uważamy, że podjęcie powyższej uchwały jest koniecznością i najwyższym obowiązkiem.

 

Przewodniczący Rady

(-) Bogusław Paś

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-10
Data publikacji:2017-10-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:1473