Gmina Klucze

Rozstrzygnięcie konkursu

8 kwietnia 2016

Wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania kultury.

ZARZADZENIE NR OR.0050.30.2016

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 7 kwietnia 2016 r.

w sprawie: wyboru ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         (Dz. U. 2016r. poz. 446.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2h, ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016r. poz.239 z późn. zm.).

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Dokonuje się wyboru oferty na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2016 roku zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w postaci oferty:

 

            Stowarzyszenia Forum Oświatowego „Klucze”                      20.000,00 zł

 

  1. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę :  20.000,00 zł.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-08
Data publikacji:2016-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:2184