Profilaktyka uzależnień

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
Zgodnie z art. 4 1ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy do zadań własnych gminy.
 
 
Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, inicjuje działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu. Podejmuje także czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 
 
Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 
1. Jarosław Rak – przewodniczący Komisji
2. Jerzy Wilk – wiceprzewodniczący Komisji
3. Ilona Kamionka – sekretarz Komisji
4. Magdalena Dominiak - członek
5. Sebastian Kołodziej – członek
6. Dariusz Staszkiewicz - członek
 
 
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kluczach pracuje w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz o Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii – uchwalany corocznie przez Radę Gminy Klucze.
 
UCHWAŁY w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 i 2018 dla Gminy Klucze oraz przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 i 2018 dla Gminy Klucze są dostępne na dole strony (załączniki do pobrania niżej).
  
 

Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Urzędzie Gminy Klucze ul. Partyzantów 1, pokój nr 7 – I (parter), tel. 32/642-85-08, 32/642-84-39 wew. 70.
 
Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udziela porad, wsparcia i pomocy osobom zainteresowanym codziennie w siedzibie Urzędu Gminy Klucze w godzinach pracy Urzędu tj.:
• poniedziałek od 8.00 do 16.00,
• wtorek – piątek od 7.30 do 15.30.
 
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
 
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
4) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
5) prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu;
6) prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych alkoholu;
7) opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą Rady Gminy Klucze;
8) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Klucze;
9) współdziałanie z instytucjami, zakładami pracy, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynencji oraz rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
 
Procedura postępowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w związku z prowadzeniem czynności związanych z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
„ art.41 ust. 3
Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
art. 24.
Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
art. 25.
Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
art. 26.
1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego.
2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym.
3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone”.
 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie Gminy Klucze.
 
 
-------------------------------------------------------------------------

Punkt Interwencji Kryzysowej
dla Ofiar Przemocy i Osób Uzależnionych od Alkoholu
 (Punkt funkcjonuje przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczach, ulica Zawierciańska 12,
tel. 32/642-84-67, 32/642-94-01)
 
Cele:
- Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom/rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych spowodowanych alkoholizmem, przemocą.
- Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej.
- Rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc, alkoholizm i inne uzależnienia.
 
Oferta pomocowa:
- Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, socjalne).
 
Dni i godziny działalności:
poniedziałek – godz. 13.30 – 15.30; czwartek – godz. 15.30 – 18.00
 
Dyżury specjalistów/specjalistyczne poradnictwo:
poniedziałek:
pracownicy socjalni
czwartek:
prawnik, psycholog, pracownik socjalny, pedagog specjalny;
 
Grupy wsparcia:
1. Grupa dla osób doznających przemocy – co drugi wtorek miesiąca
w godz. 15.45 – 18.00.
2. Grup dla osób uzależnionych od alkoholu – co drugi czwartek miesiąca
w godz. 15.30 – 17.30.
 
HARMONOGRAM DYŻURÓW TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ OD NARKOMANII:
 
Szkoła Podstawowa w  Kluczach (pokój pedagoga):
każdy wtorek miesiąca w godz.15.00 – 17.00
tel. 32/642-93-05
 
 
 
ZAKRES PORADNICTWA:
- poradnictwo, wsparcie, konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz rodziców
z zakresu uzależnienia od narkotyków, leków;
- problematyka dopalaczy;
- prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych dla osób eksperymentujących z narkotykami;
- prowadzenie działań wspierających dla osób uzależnionych, współuzależnionych (m.in. rodziców, rodzeństwa, osób bliskich) od narkotyków, leków.
 
 
Porady są bezpłatne.
 
 
 
 
 
Linki:
 
www.parpa.pl
 
www.pozorymyla.pl
 
www.portalprofilaktyki.pl
 
www.bezpromilowo.zielonki.pl
 
www.trzezwyumysl.pl
 
www.niebieskalinia.pl
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Klucze
Data utworzenia:2015-07-13
Data publikacji:2015-07-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Kamil Wołek
Liczba odwiedzin:10767