Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego"

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
15 kwietnia 2021

Wójt Gminy Klucze zawiadaia o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Klucze

Na podstawie art. 11 pkt 7 oraz 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 247)
oraz Uchwały Nr
XIX/126/2019 Rady Gminy Klucze z  dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze,

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, które odbędzie się

w dniach od 26 kwietnia 2021 r. do 25 maja 2021 r.

w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (oraz prognozie oddziaływania na środowisko) odbędzie się


20.05.2021 r. o godzinie 1530 w siedzibie Urzędu Gminy Klucze

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.gmina-klucze.pl od dnia 26 kwietnia 2021 r.

Zmiana studium sporządzana jest w zakresie:

 1. Aktualizacji przebiegu planowanej obwodnicy Klucz oraz określenia kierunków zagospodarowania terenów do niej przylegających;

 2. Określenia kierunków zagospodarowania terenów przylegających do osadników w Kluczach;

 3. Doprecyzowania zasięgu terenu usług sportu w Kwaśniowie Górnym;

 4. Zmian kierunków zagospodarowania terenów ZPB mających charakter kompleksów leśnych;

 5. Aktualizacji zapisów studium dotyczących złóż, terenów, obszarów górniczych i terenów związanych z eksploatacją;

 6. Aktualizacji przebiegu linii elektroenergetycznych wraz ze strefami technicznymi;

 7. Aktualizacji zapisów dotyczących inwestycji celu publicznego;

 8. Aktualizacji zapisów studium wynikających ze zmian przepisów odrębnych;

9) Korekty sieci dróg.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu w zakresie j.w., może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres klucze@gmina-klucze.plw nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2021 roku

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Klucze.

 

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu zmiany studium, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS.

Zgodnie z art. 39 ustawyo udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko,
które wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: klucze@gmina-klucze.pl w terminie j.w.

Wójt Gminy Klucze

Norbert Bień

 

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.

 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Wójt Gminy Klucze z siedzibą ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, tel. (32) 642-85-08, mail: klucze@gmina-klucze.pl.

 3. Dane są podawane w celu składania uwag do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 13 w związku z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118 poz. 1233).

 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.

 6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gmina Klucze

  Gmina Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-04-15
Data publikacji:2021-04-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:476