Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
10 czerwca 2021

Biuro Rady Gminy informuje, że 14.06.2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się wpólne posiedzenie komisji Rady Gminy Klucze.

 

Proponowany Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.
3. Monitoring realizacji Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2018-2022 za 2020r.
4. Monitoring realizacji Programu na rzecz osób z Niepełnosprawnościami na lata 2018-2022 za 2020r.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.
6. Sprawozdanie z realizacji ,, Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Klucze na lata 2016-2021 za 2020r.
7. Omówienie Sprawozdania Rocznego z Wykonania Budżetu za 2020 – GOK, OPS, GBP, GZO, Klubiki Dziecięce.
-omówienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Klucze sporządzonego na dzień 31.12.2020r wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Klucze za 2020r.
(stanowisko komisji Budżetu i Komisji Oświaty na temat sprawozdania)
8. Przedstawienie przez wójta Raportu o Stanie Gminy Klucze za 2020r.
9. Omówienie projektów uchwał w sprawach:
-zmiany Uchwały nr XXXIV/217/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 17.12.2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze -część A i C.
- zmiany uchwały nr XXXIX/234/ Rady Gminy Klucze z dnia 9.02.2021 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze – cześć B.
-Udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Klucze.
- wyrażenie zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia dot. podejmowania działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
- wyrażanie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę nr 111/5 położoną w Kolbarku wchodzącą w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze.
-wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej część działki nr 23/22 położoną w Kluczach wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Klucze.
-wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości stanowiącej część działki nr 808/5 w Kluczach wchodzącej w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Klucze.
-wyrażenie zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 675/2 w Ryczówku wchodzącą w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Klucze.
-zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2020r w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Klucze.
-zmian uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2021r.
-zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2021-2031.
-dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
-zmiany uchwały nr XXXIX/247/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 09 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Olkuskiego.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bydlinie.
- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywopłotach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaśniowie.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rodakach.
-udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryczówku.
- zatwierdzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Klucze za 2020r.
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
-rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.

10. Sprawy bieżące.
11. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Flaga Gminy Klucze

    Flaga Gminy Klucze

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-10
Data publikacji:2021-06-10
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Jaworski
Liczba odwiedzin:140