Ilość wyświetleń: 496

Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
plakat

Gmina Klucze realizuje projekt pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”. Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Podziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.


Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze

Kryterium decydującym o możliwości objęcia danej szkoły wsparciem w ramach projektu, były wyniki w roku szkolnym 2014/2015 ze sprawdzianu po 6 klasie z matematyki, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej dla szkół podstawowych oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno- przyrodniczej z zakresu z matematyki lub przedmiotów przyrodniczych, na poziomie poniżej średniej wojewódzkiej.

Celem głównym projektu jest: rozwój kompetencji kluczowych 445 uczniów szkół Gminy Klucze oraz wzrost kompetencji 80 nauczycieli szkół w zakresie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu.

 

Zakres projektu obejmuje:


Zajęcia edukacyjne (wyrównawcze i rozwijające) z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, informatyki oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie edukacji oraz nauczania metodą eksperymentu, doposażenie szkół, w tym:  doposażenie pracowni przedmiotowych matematyczno-przyrodniczych w pomoce dydaktyczne oraz, co najistotniejsze - doposażenie pracowni informatycznych.

Wartość projektu: 2 076 162 PLN

Otrzymane dofinansowanie (95%): 1 972 354 PLN

Okres realizacji projektu: 1 czerwca 2017 r. – 31 maja 2019 r. (Rekrutacja do projektu „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” trwala w okresie: 1 września do 30 września 2017 r.)

 

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki (kl.1-3 i kl.4-8) z przyrody(kl.1-3 i kl.4-8)   z wykorzystaniem metody eksperymentu,
 • zajęcia interdyscyplinarne: matematyczno – logiczne (kl.1-3),
 • klub małego przyrodnika (kl.1-3), nauka programowania (kl.1-3),  
 • zajęcia matematyczne(kl.4-8), koło przyrodniczo – krajoznawcze(kl.4-8),
 • nauka programowania(kl.4-8), zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii (kl. 2-3 GIM.),
 • koło informatyczne z  nauką programowania, matematyka z elementami logiki, biologia z ekologią, geografia, chemia, fizyka z astronomią (kl. 2-3 GIM.)

  Szkolenia dla nauczycieli:
 • „Wykorzystanie pomocy i sprzętów TIK w procesie dydaktycznym” oraz
 • szkolenie z metody eksperymentu nauczyciela pracującego w szkole zakwalifikowanej do udziału w Projekcie

Do udziału w projekcie zapraszamy uczennice/uczniów oraz  nauczycielki/nauczycieli: 

 • Gimnazjum im. Legionistów J. Piłsudskiego w Bydlinie ul. Legionów 32 Bydlin 32-310 Klucze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bydlinie ul. Legionów 32Bydlin 32-310 Klucze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chechle ul. Kluczewska 56 Chechło 32-310 Klucze
 • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w  Jaroszowcu ul. Kolejowa 18 Jaroszowiec 32-310 Klucze
 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach ul. Zawierciańska 30 32-310 Klucze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwaśniowie Dolnym ul. Basztowa 2 Kwaśniów Dolny 32-310 Klucze
 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Rodakach ul. Strażacka 11 Rodaki 32-310 Klucze
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku ul. Dolna 12 Ryczówek 32-310 Klucze

 Rekrutacja do projektu będzie się odbywała w dwóch cyklach:

I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 01.09.2017r. do 31.09.2017r.;

II cykl w roku szkolnym 2018/2019

w terminie od 19.06.2018r. do 31.09.2018r.

 Regulamin rekrutacji dostępny w plikach do pobrania (dół strony) oraz w Sekretariatach poszczególnych szkół  i w biurze projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert:

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA - Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdów edukacyjnych dla uczniów ze szkół Gminy Klucze w ramach projektu „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA - dotyczy: postępowania na wykonanie usługi organizacji 16 jednodniowych wyjazdów edukacyjnych dla uczestników i opiekunów w ramach projektu pn.: „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze”


Zaproszenie do składania ofert:

„Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Klucze w zakresie: 1 -„Wykorzystanie pomocy i sprzętów TiK w procesie dydaktycznym” , 2 - „Metoda eksperymentu”, w ramach zadania Kształcenie kadr dydaktycznych Gminy Kluczew ramach projektu pn. „Klucze do sukcesu- rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół Gminy Klucze” nr projektu: RPMP.10.01.03-12-0298/16 realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” wraz załącznikami.

 

Galeria zdjęć