Apel Rady Gminy Klucze w sprawie niezwłocznego cofnięcia decyzji Starosty Olkuskiego na zbieranie odpadów na terenie Klucz -Osady


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

23 czerwca 2017

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/237/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 06.06.2017r.

APEL RADY GMINY KLUCZE

w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do cofnięcia decyzji Starosty Olkuskiego na zbieranie odpadów na terenie Klucz -Osady.

W imieniu mieszkańców Gminy Klucze, mając na względzie potwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu i Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców Klucze – Osada z powodu prowadzenia działalności w zakresie zbierania na terenie Gminy Klucze – Klucze Osada odpadów w sposób rażąco sprzeczny z udzielonymi przez Starostę Olkuskiego zezwoleniami z dnia 1 sierpnia 2014 r. – znak: WS.6233.21.2014 (zmienione decyzją Starosty Olkuskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. – znak: WS.6233.36.2015) z dnia 17 sierpnia 2015 r. – znak: WS.6233.36.2015 i z dnia 17 sierpnia 2015 r. – znak: WS.6233.37.2015 (zmienione decyzjami Starosty Olkuskiego z dnia 8 września 2015 r. – znak: WS.6233.43.2015 i z dnia 8 września 2015 r. – znak: WS.6233.42.2015), apelujemy o natychmiastowe cofnięcie wyżej oznaczonych zezwoleń Starosty Olkuskiego i nadanie decyzjom o cofnięciu tych zezwoleń rygoru natychmiastowej wykonalności oraz uwzględnienia w ich treści nakazu usunięcia nielegalnie zgromadzonych odpadów z terenu Klucz – Osady.

W nawiązaniu do wizyty Starosty Powiatu Olkuskiego na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy Klucze w dniu 29.05.2017 r. i publicznego oświadczenia, że znany Staroście problem nielegalnego gromadzenia odpadów przez firmy działające na terenie Klucz- Osady (niezgodna z wydanymi decyzjami Starosty Olkuskiego działalność firm „Selenya” Sp. z o.o., „Inox - Tech” Wojciech Chmielewski, Firma Handlowo-Usługowa „Martex” Monika Kryc) będzie rozwiązany do końca lipca 2017 r. – mimo, że art. 47 ust. 1 ustawy o odpadach pozostawia oznaczenie terminu do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości w zbieraniu odpadów organowi, który wydał zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności - apelujemy o natychmiastowe cofnięcie decyzji Starosty Olkuskiego:

 z dnia 1 sierpnia 2014 r. – znak: WS.6233.21.2014 – firma „INOX - TECH” Wojciech Chmielewski.

  z dnia 17 sierpnia 2015 r. – znak: WS.6233.36.2015 – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „MARTEX” Monika Kryc, ( z późniejszymi zmianami decyzji dot. rozszerzenia o odpady o kodzie 191212).

 z dnia 17 sierpnia 2015 r. – znak: WS.6233.37.2015 – firma „SELENYA” Sp. z o.o. ( z późniejszymi zmianami decyzji dot. rozszerzenia o odpady o kodzie 191212).

na zbieranie odpadów w na terenie Klucze – Osada i nadanie decyzjom o cofnięciu tych zezwoleń rygoru natychmiastowej wykonalności, w tym również uwzględnienie w treści tych decyzji nakazania ich adresatom usunięcia nielegalnie gromadzonych odpadów z terenu Klucze – Osada, bez względu na koszty związane z obowiązkiem usunięcia nielegalnie zgromadzonych tam odpadów.

Opinia wyrażona przez Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu na posiedzeniu Komisji Wspólnych w dniu 29.05.2017 r. o składowanych nielegalnie odpadach, które zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców Klucz oraz ustalenia pokontrolne Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Krakowie a także  zgłoszenia dokonane przez Gminę Klucze do Starosty Olkuskiego i Wojewódzkiego  Inspektora Ochrony Środowiska już  w 2016 r  i  2017r. stanowią niepodważalny argument do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do cofnięcia decyzji dotyczących nielegalnie składowanych odpadów. Koszty szkód poniesionych w społeczności lokalnej i środowisku naturalnym są niewspółmierne do kosztów działających w Kluczach- Osadzie firm. Jak wynika z ustaleń dokonanych przez wyżej wymienione organy kontroli, podmioty gospodarcze, które prowadzą na terenie Klucz- Osady działalność polegającą na zbieraniu odpadów, rażąco łamią postanowienia zawarte w wydanych przez Starostę Olkuskiego decyzjach.

Ponadto, mimo stwierdzenia rażących naruszeń udzielonych zezwoleń w sposób zagrażający życiu i zdrowiu mieszkańców przez organy kontroli, nieuzasadnionej zwłoki Starosty Olkuskiego w cofnięciu decyzji powoduje, że cały czas trwa tam proceder dowożenia bardzo dużej ilości nowych odpadów, które są składowane w niekontrolowanych hałdach w kontakcie z podłożem i powietrzem oraz opadami atmosferycznymi. Powoduje to masowe i stale rosnące wylęganie olbrzymich rojów much, rozmnażania się szczurów, wydobywania smrodu oraz przedostawania się do gruntu odcieków po opadach deszczu.

Biorąc pod uwagę lokalizację składowania tych odpadów w bliskim sąsiedztwie terenów mieszkalnych znajdujących się w obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, użytku ekologicznego -Pustynia Błędowska,  terenów Natura 2000 oraz zlewni rzeki Biała Przemsza, apelujemy o podjęcie natychmiastowych działań w powyższym zakresie, ponieważ z każdym dniem rosną koszty ewentualnych szkód wyrządzonych niezgodnym z prawem składowaniem odpadów i uprzątnięcia zalegających tam nielegalnie odpadów.

Z uwagi na powyższe zwracamy się z Apelem, aby każda decyzja związana z gospodarką odpadami dotycząca Gminy Klucze była konsultowana i opiniowana przez Wójta Gminy Klucze i Radę Gminy Klucze, pomimo braku obowiązku ustawowego. Apelujemy również aby Starosta Olkuski nie wydawał pozwoleń czy decyzji, które mogą w przypadku naszej gminy skutkować zagrożeniem zdrowia i życia mieszkańców a dla samorządów mogą stanowić duże obciążenie finansowe związane z ewentualnym wykonaniem zastępczym usunięcia nielegalnie dowożonych odpadów. W latach ubiegłych, za poprzednich kadencji Rady Powiatu Olkuskiego nie dochodziło do tak szkodliwych decyzji, pomimo, że wcześniej również obowiązywały ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawa o odpadach i plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.

Jako Radni jesteśmy odpowiedzialni za wspólnotę samorządową jaką jest Gmina Klucze i wszyscy jej mieszkańcy, dlatego uważamy,  że wystąpienie z powyższym Apelem jest koniecznością i naszym obowiązkiem!

 

Przewodniczący Rady Gminy Klucze

   (-) Bogusław Paś

 
Sesja Rady Gminy Klucze odbyła się 6 czerwca 2017 r. Uczestniczyło w niej 11 radnych, którzy jednogłośnie przyjęli uchwałę Nr NR XXXIX/237/2017. Za przyjęciem uchwały głosowali: Bogusław Paś, Iwona Walnik,  Maria Sierka, Marek Piłka, Janusz Piasecki, Marcin Grojec, Tadeusz Rak, Paweł Krawczyk, Jerzy Półkoszek, Halina Ładoń, Krzysztof Nowak.