Masz pomysł jak rozwiązać problem społeczny? Zgłoś go!


Odsłuchaj

Powrót

18 stycznia 2016

Wójt Gminy Klucze zaprasza mieszkańców do dzielenia się pomysłami dotyczącymi rozwiązań spraw społecznych. Z nowym rokiem ruszają w Gminie prace nad „Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020”.

Mieszkańcy mają możliwość wskazać ważne problemy społeczne i pomysły na ich rozwiązanie do 20 lutego 2016 roku poprzez ankietę internetową na stronie www.gmina-klucze.pl - ankieta będzie wkrótce dostępna w zakładce "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych" (rząd zakładek w prawej kolumnie strony).

Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Programy i strategie tworzone w gminach pomagają w realizowaniu polityki rozwoju w sposób planowy i efektywny. Co kilka lat gmina podsumowuje dane, analizuje na tej podstawie obszary dotyczące między innymi spraw społecznych, ocenia zmiany. Tematyka jest szeroka, tj.: rynek pracy i bezrobocie, osoby niepełnosprawne, bezdomność, bezpieczeństwo, ubóstwo, uzależnienia, mieszkalnictwo, edukacja, kultura, młodzież, seniorzy, aktywność społeczna mieszkańców itd. Z analiz wynikają mocne strony i deficyty gminy, które pozwalają określić kierunki zmian i konkretne zadania na kolejne lata. Dzięki temu planowane są koszty i możliwości pozyskania środków oraz co istotne - efekty. Następnie na przestrzeni kilku kolejnych lat różne instytucje w gminie realizują określone w strategii zadania w obszarze polityki społecznej. Znaczącą rolę odgrywa tu Ośrodek Pomocy Społecznej, ale uwzględnia się też organizacje i instytucje, których obszary działania pokrywają się z szeroko pojętą polityką społeczną w gminie, tj. Gminny Ośrodek Kultury, szkoły. Z praktycznego punktu widzenia planowanie jest potrzebne do tego, aby skoordynować działania i współpracę w gminie oraz zaplanować wydatki w budżecie. Im lepiej przemyślana polityka społeczna, tym środki wydawane są skuteczniej, a efekty policzone i satysfakcjonujące.

Przebieg prac nad dokumentem
13 stycznia br. zrealizowano dwa warsztaty dla mieszkańców Gminy Klucze, reprezentujących różne grupy społeczne. Podczas spotkań rozmawiano o pozytywnych zmianach w Gminie w ciągu ostatnich lat, o potrzebach oraz propozycjach rozwiązań jakie ułatwiłyby życie mieszkańcom. Wnioski i zebrany materiał posłużą do dalszej pracy. Jeszcze w styczniu przedstawiciele lokalnych instytucji zasilą Panel Ekspertów, w skład którego wejdą m.in. przedstawiciele gminy, w tym radni i organizacje pozarządowe. Zadaniem Panelu Ekspertów będzie analiza danych, omówienie problemów oraz zaproponowanie kierunków rozwoju, działań i rezultatów. Równolegle odbędą się warsztaty z młodzieżą w gimnazjach, aby dać tej grupie szansę na zabranie głosu w sprawach społecznych gminy. Dodatkowo przy różnych okazjach przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy Klucze informować będą sołtysów, mieszkańców oraz organizacje pozarządowe o trwających pracach nad strategią i możliwościach zaangażowania. Zgłoszone przez mieszkańców pomysły posłużą jako inspiracja i pozwolą przedstawicielom gminy włączyć do dokumentu te z nich, które są realne. Stąd tak ważne jest zebranie jak największej liczby pomysłów na tym etapie pracy. W marcu projekt Strategii zostanie poddany konsultacjom społecznym i tu mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłoszenia uwag do poszczególnych zapisów. W kolejnych latach Strategia będzie bazowym dokumentem wskazującym kierunki polityki społecznej w Gminie. Informacje na temat stanu prac nad Strategią, notatki ze spotkań Panelu Ekspertów publikowane będą na stronie www.gmina-klucze.pl w zakładce "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych" (rząd zakładek w prawej kolumnie strony).

W przygotowanie Strategii w Gminie Klucze zaangażowana jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.