Ilość wyświetleń: 57

Ogłoszenie o konkursie


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

15 marca 2016

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.19.2016
Wójta Gminy Klucze
z dnia 14.03.2016r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 
Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 16, art. 5 ust 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., Nr 239) oraz Uchwały Nr XV/83/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym

 

 Wójt Gminy Klucze zarządza, co następuje:

§1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, którego tryb i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.


§3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Klucze

Nr OR.0050.19.2016 z dnia 14.03.2016 r.


Wójt Gminy Klucze

ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej operatorem, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego: z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 • Zakres zadań operatora

  Do zadań operatora, wyłonionego w ramach konkursu należy:

      Opracowanie regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów.

      Powołanie Komisji Konkursowej w skład , której wejdą: co najmniej trzech reprezentantów Urzędu Gminy Klucze wyznaczonych przez Wójta Gminy Klucze oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych.

      Przeprowadzenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sposób zapewniający jawność i uczciwa konkurencję w tym: ogłoszenie konkursu, zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów i podpisanie umów na realizację projektów.

      Wypłatę dotacji przeznaczonych na realizację projektów.

      Monitoring realizacji projektów.

      Rozliczenie realizacji projektów.

      Rozliczenie całości zadania publicznego przez operatora.

      Prowadzenie punktu informacyjno doradczego dla organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania ofert oraz dla realizatorów projektów w zakresie ich realizacji.

      Wysokość dotacji: 20.000,00 zł

  Na wsparcie realizacji zadania publicznego w formie dotacji przeznaczono kwotę w wysokości: 20.000,00 zł.


 • Zasady przyznawania dotacji:

      Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż, od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 31.12.2016 r.

      W ramach konkursu ofert operator powinien w szczególności preferować następujące typy zadań publicznych:      Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez promocję gminy i regionu, a w szczególności poprzez: organizowanie imprez, wystaw, wydawanie publikacji informacyjno - edukacyjnych, kultywowanie miejsc tradycji narodowej, kształtowanie świadomości obywatelskiej.

      Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym wspieranie realizacji działań społeczności w kultywowaniu tradycji lokalnej, organizowanie środowiskowych imprez kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych mieszkańców i promocyjnych gminy.


  3) Maksymalna wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć kwoty 6.000,00 zł, minimalna – kwoty 1.000,00 złotych

  4) Środki w ramach jednostkowej dotacji przyznanej na realizacje projektu nie mogą przekroczyć 90 % jego całkowitej wartości. Wymagane jest, aby podmiot ubiegający się o dotację zapewnił przy realizacji projektu wkład własny w wysokości, co najmniej 10% wartości projektu (w tym co najmniej 5 % wkładu finansowego).

  5) W ramach zadania mogą zostać wsparte wyłącznie projekty realizowane na terenie Gminy Klucze i na rzecz jego mieszkańców.

  6) Podmiot ubiegający się o dotację musi posiadać doświadczenie w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

  7) Statut podmiotu ubiegającego się o dotację musi posiadać zapis o możliwości finansowania innych organizacji .

  8) Dotacja o której mowa w pkt 3 może być przeznaczona jedynie na wsparcie realizacji projektów w ramach zadania publicznego : polityka prorodzinna.

      Pozostałe koszty związane z realizacja zadania ponosi w formie wkładu własnego operator. Wkład ten może mieć charakter finansowy lub rzeczowy. Wysokość i charakter wkładu muszą zapewniać rzetelność i wysoką jakość wykonania zadania.

      
      Składanie ofert:

      Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25.)

      Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl w zakładce NGO.

      Do oferty należy dołączyć :

  - aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację podmiotu , dokument ten powinien zawierać informacje na temat sposobu reprezentacji podmiotu oraz osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w sprawach finansowych w imieniu podmiotu ( w przypadku, gdy aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający rejestrację jest wystawiony z data wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia oferty, należy dołączyć oświadczenie podpisane przez uprawnione osoby o zgodności zapisu dokumentu ze stanem faktycznym);

  - statut podmiotu

  - propozycję regulaminu otwartego konkursu ofert wraz ze wzorami dokumentów o których mowa w ust.2 pkt 1 niniejszego ogłoszenia .

  Jeżeli składane są kopie w/w dokumentów należy je potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentacji podmiotu.

      Oferty należy składać do dnia 05.04.2016r. do godz. 15.00 wraz
      z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Klucze, 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1 z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Klucze w roku 2016”. W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu.

      Oferty niekompletnie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.


  6. Termin i tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

  1) Do rozpatrzenia złożonych ofert Wójt Gminy Klucze powoła w drodze zarządzenia Komisję Konkursową. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy propozycje zawarcia umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego z wyłonionym/-i w procedurze oferentem/-ami.

  2) Oferty będą oceniane według kryteriów:

  a) formalnych, do których należą:

  - złożone oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze podpisanym przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób składania oświadczeń woli w imieniu organizacji;

  - wypełnienie właściwych miejsc i rubryk w ofercie;

  -złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń.  Uwaga! Oferent, który nie spełnia ww. kryteriów formalnych zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Uzupełnienie brakujących dokumentów powinno nastąpić w terminie dwóch dni.  b) merytorycznych, do których należą:

  - doświadczenie oferenta przy wsparciu organizacji pozarządowych ( minimum dwa lata) do 30 pkt;

  - kwalifikacje i doświadczenie osób odpowiedzialnych za realizację zadania do 20 pkt

  - potencjał administracyjny (biuro, sprzęt biurowy) do 25 pkt:

  - ocena propozycji regulaminu konkursu do 25 pkt.  O wyborze decyduje suma przyznanych punktów.

  Uwaga! Oferta zostanie odrzucona z powodów merytorycznych, jeżeli suma przyznanych punktów będzie mniejsza niż 50.

      Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2016 r.

      Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536).

   

  7. Rozstrzygniecie konkursu i ogłoszenie wyników:

  1) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia terminu złożenia ofert.

  2) Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej (http://www.gmina-klucze.pl/) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Klucze.

  8. Umowa zawarta z operatorem określi warunki merytoryczno - finansowe realizacji zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.

  9. Informacje dodatkowe:

  Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów dotyczących zadania konkursowego i wymogów formalnych udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.

   

  Załączniki:

      Oferta – wzór.

      Umowa – wzór.

      Sprawozdanie – wzór.