Ilość wyświetleń: 346

OGŁOSZENIE O KONKURSIE!


Odsłuchaj

Powrót

9 września 2016

Ogłoszenie otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE

NR OR.0050.55.2016
Wójta Gminy Klucze
z dnia 09 września 2016 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Działając na podstawie art. 4 ust 1 pkt 17, art. 5 ust 4 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Klucze z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§1

Ogłosić otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którego tryb  i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.

§3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Klucze
Nr OR.0050.55.2016 z dnia  09 września 2016 r.


Wójt Gminy Klucze

ogłasza otwarty uzupełniający konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


I. Adresaci konkursu:

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy, których działalność statutowa jest związana z tematem zlecanego zadania.

II. Przedmiot konkursu i wysokość dotacji:

 Przedmiotem konkursu jest wybór i dofinansowanie projektów na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji  zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Konkurs obejmuje zadania:
        Organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, upowszechniających różne dyscypliny sportu i aktywności ruchowej na terenie gminy Klucze z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowej.
        Organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców gminy Klucze.
        Udział w organizowanych rozgrywkach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju.
        Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

III. Warunki konkursu.


1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie: nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.,

2. Składający ofertę powinien posiadać zasoby osobowe i rzeczowe w postaci bazy materialno-technicznej (lub dostęp do takiej bazy), zapewniające wykonanie oferowanego zadania oraz posiadać niezbędne doświadczenie w realizacji zadań
o podobnym charakterze.

3. Zadanie zgłaszane do konkursu musi być przedmiotem działalności statutowej oferenta(wymagane Oświadczenie oferenta).

4. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której zysk przeznacza na działalność statutową.

5. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji.

6. Oferty, które nie uzyskają 50% przyznawanych punktów zostaną odrzucone.

7. Dotacja może zostać przyznana oferentowi, który złoży w terminie prawidłowo opracowaną ofertę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzoru oferty
i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

8. Jeśli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

9. W przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej od wnioskowanej, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia zaktualizowanego kosztorysu zadania.

10. Zaktualizowany kosztorys zadania uwzględniający kwotę przyznanej dotacji będzie załącznikiem do umowy, o której mowa w pkt. III.11.

11. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

12. Po podpisaniu umowy, dokonanie w trakcie realizacji zadania przesunięć pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków w kosztorysie zadania (przesunięcia środków z jednej pozycji do drugiej) wymaga uzyskania pisemnej zgody Wójta Gminy, jeżeli suma proponowanych zmian przekroczy 10% wartości danej kategorii wydatków.


13. W ramach dotacji pokryte mogą być tylko koszty związane bezpośrednio z realizacją zadania, zaplanowane w kosztorysie, możliwe do zidentyfikowania, zweryfikowania i poparte dokumentami - umowami, zleceniami, fakturami, rachunkami, dziennikami zajęć, listami uczestników itp.

14. Kosztem kwalifikowanym mogą być koszty wynagrodzeń i honoraria instruktorów i  trenerów w kwocie nie wyższej niż 30% przyznanej dotacji poparte dokumentami rozliczeniowymi określonymi w pkt. 13 powyżej

15. Kosztem kwalifikowanym mogą być również koszty obsługi księgowej zadania w kwocie nie wyższej niż 5% przyznanej dotacji (jednak nie więcej niż 500 zł brutto) poparte dokumentami rozliczeniowymi określonymi w pkt. 13 powyżej.

16. Dotacje na realizację zadania nie mogą być wykorzystane na:

a)      Koszty stałe podmiotów, w tym w szczególności takie jak wynagrodzenia osobowe, obsługa księgowo-podatkowa oraz utrzymanie biura.

b)      Wynagrodzenie osobowe etatowych pracowników i członków organów zarządzających i kontrolnych podmiotu składającego ofertę ponoszone przy realizacji zadania.

c)      Inwestycje.

d)     Działalność gospodarczą, polityczną.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 Warunkiem przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert jest złożenie (lub przesłanie pocztą) prawidłowo wypełnionego formularza oferty według załączonego wzoru wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie na adres: Urząd Gminy Klucze,    32-310 Klucze, ul. Partyzantów, 1z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Klucze w roku 2016”. w terminie określonym w pkt. 4.
    Wzór formularza oferty określa rozporządzenie MPiPS z dn. 17 sierpnia 2016 roku. w sprawie wzoru oferty      i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2016r., poz.1300).
    Wzór oferty wraz z załącznikami dostępny jest też na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze www.gmina-klucze.pl w zakładce NGO.
    W przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu. Termin składania ofert upływa dnia 30.09.2016 roku o godz. 15:00. Oferty złożone po w/w terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.
    Konkurs przeznaczony jest dla projektów, których realizacja zakończy się przed upływem 31 grudnia 2016 roku.

 V. Wymagana dokumentacja.

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zgodnie z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.

Aktualny na dzień złożenia oferty odpis oferenta (lub oferentów w przypadku wspólnego złożenia oferty) z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru urzędowego, potwierdzający status prawny oferenta lub oferentów i sposób reprezentacji oraz określający osoby upoważnionego do reprezentacji – w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.

2. Wszystkie pola oferty muszą zostać czytelnie wypełnione. W pola, które nie odnoszą się do oferenta, należy wpisać "nie dotyczy".

3. W formularzu oferty nie wolno dokonywać skreśleń i poprawek, poza wyraźnie przeznaczonymi do tego rubrykami formularza oferty.

4. We wskazanych miejscach należy umieścić pieczęć podmiotu.

5. Załączniki do oferty:

a) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

b) Oświadczenie oferenta, że zadanie zgłaszane do konkursu jest przedmiotem działalności statutowej oferenta.

6. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.

7. Ofertę i dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
8. W przypadku wystawienia przez ww. osoby pełnomocnictw do podpisywania dokumentów (lub określonych rodzajów dokumentów), upoważnienia lub pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty.

9. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
10. W przypadku złożenia załącznika w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jak oryginał i opatrzony datą.

11. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego braków formalnych w złożonej ofercie, Zamawiający wezwie oferenta do ich uzupełnienia w terminie 7 dni – pod rygorem odrzucenia oferty.

VI. Termin i tryb wyboru ofert.

1. Postępowaniem konkursowym objęte będą oferty spełniające warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Klucze.
3. Komisja oceni złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 239) oraz kryteria podane w treści niniejszego ogłoszenia.
4. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą dalej rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.
5. Po analizie złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży niezwłocznie rekomendacje co do wyboru ofert Wójtowi Gminy Klucze.

 VII . Kryteria wyboru ofert.
1. Komisja konkursowa przy ocenie formalnej ofert:

1) ocenia, czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia oraz czy oferta została złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji takiego podmiotu,
2) ocenia terminowość złożenia oferty,
3) ocenia prawidłowość wypełnienia i podpisania oferty przez osoby upoważnione,
4) ocenia kompletność załączonej dokumentacji.

 2. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia atrakcyjności oferty dla mieszkańców Gminy Klucze,
2) ocenia możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
3) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
5) uwzględnia planowany przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania

3%-5%                  2 pkt.

5%-10%                4 pkt.

10%-15%              6 pkt.

15%-20%              8 pkt.

Powyżej 20%       10 pkt.
6) uwzględnia planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji pozarządowej,
7) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
8) ocenia staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny przyznając punkty w skali 1-10 w odniesieniu do kryteriów wymienionych w ust. 2. pkt 1-8.

 

VIII. Sposób rozstrzygnięcia konkursu.


1. O przyznaniu dotacji na zadania wyłonione przez komisję konkursową oraz jej wysokości decyduje Wójt Gminy Klucze w drodze zarządzenia, nie później niż
w terminie 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

2. Od zarządzeń Wójta Gminy Klucze w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

3. Zarządzenie Wójta Gminy Klucze jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy
z podmiotem, którego oferta została wybrana.

4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze, w Biuletynie Informacji Publicznej www.malopolska.pl/bip/klucze oraz na stronie internetowej Urzędu www.gmina-klucze.pl

 IX. Informacje dodatkowe

Przed złożeniem oferty stosownych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów  dotyczących zadania konkursowego i wymogów formalnych udziela pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi: Pan Jarosław Rak, tel.: 32 642 85 08 wew. 70.

 Załączniki:

    1.      Oferta – wzór.
    2.      Umowa – wzór.
    3.      Sprawozdanie – wzór.