Ilość wyświetleń: 82

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016


Odsłuchaj

Powrót

28 października 2016

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.69 .2016 WÓJTA GMINY KLUCZE z dnia 28 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

- pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

    Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 28  października 2016 r. do 21 listopada 2016 r.
    Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: na w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.