Ilość wyświetleń: 60

Wyniki konkursu


Odsłuchaj

Powrót

21 lutego 2017

Dokonano wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.15.2017
WÓJTA GMINY KLUCZE
z dnia 20 lutego 2017 r.

w sprawie: wyboru ofert w  konkursie na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2g, ust. 2h, ust. 2i, oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 239).

 zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać wyboru następujących ofert w konkursie na wsparcie realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży:

 

1) Stowarzyszenie „Biała Przemsza”                      6 100,00 zł

2) Stowarzyszenie „VAJRA”                                      5 000,00 zł

3) PTTK Koło Klucze                                                  3 700,00 zł

4) Stowarzyszenie „OTWARCI”                                 2 000,00 zł

5) Stowarzyszenie „Jaroszowiec”                            1 700,00 zł

6) Stowarzyszenie „ Jurajski Zakątek Ryczówek”  1 500,00 zł

 
Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 20.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;

3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.