Ilość wyświetleń: 96

Konkurs ofert na zadania z zakresu zdrowia publicznego


Odsłuchaj

Powrót

10 marca 2017

Zarzadzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE
NR OR.0050. 20 .2017
Wójta Gminy Klucze
z dnia 09 marca 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

 

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1916 z późn. zm.) w zw. uchwałą Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze
zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego, którego tryb  i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Wójta Gminy Klucze
Nr OR.0050. 20 .2017 z dnia  09 marca 2017 r.

Wójt Gminy Klucze

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku niżej wymienionego zadania publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2017 uwzględniającego cele operacyjne Narodowego Programu Zdrowia


I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2017 r. na ich realizację.

    Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych  w środowisku lokalnym.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 r. wynosi  45.000,00 zł.


II. Termin i warunki realizacji zadania.

    Zadanie wymienione w punkcie 1 realizowane będzie w terminie od dnia 03.04.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
    Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.
    O dofinansowanie realizacji zadania, jakim jest prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, mogą ubiegać się podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze Gminy Klucze, zrzeszające mieszkańców Gminy Klucze.
    Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa          w ust. 1, ogłoszenia i może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

a)      zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych;
b)      pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach wynikających z kalendarzy imprez związków sportowych, w tym opłat startowych i delegacji sędziowskich;
c)      zakupu wody mineralnej;
d)     wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
e)      pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych podczas realizacji zajęć.

    Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

a)      zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych oferenta;
b)      pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
c)      koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;
d)     wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu);
e)      zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
f)       wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych;
g)      koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania.

    Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania.
    Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostanie określony w zawartej z oferentem umowie.

III. Kryteria oceny ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

  • zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;
  • oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;
  • przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;
  • możliwość realizacji zadania;
  • dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Klucze poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  • proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  • planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

    IV. Komisja Konkursowa

Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Klucze.
    W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Klucze powołani spośród pracowników Urzędu Gminy Klucze.
    Komisja liczy od 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków.
    Oceny dokonuje się na formularzu oceny formalnej, stanowiącym załącznik nr 3 oraz formularzu oceny merytorycznej, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.
    Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.
    Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
    Oferty, które przy ocenie merytorycznej otrzymały mniej niż 35 pkt., nie otrzymują pozytywnej rekomendacji komisji.
    Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Klucze.
    Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić Wójta Gminy Klucze o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
    W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze dokonuje aktualizacji finansowej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.
    Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie zadania kwoty środków własnych.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Klucze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2017 roku.

VI. Termin rozstrzygnięcia ofert.

Wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do dnia 24 marca 2017 r.

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze do dnia 28 marca 2017 r.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Klucze w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. VII. Wójt Gminy Klucze w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

a) powierzyć realizację zadania;

b) zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania;

c) podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy załączyć:

a) aktualny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu;

b) aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty;

c) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

d) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

f) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

    Nie przewiduje się odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert.
    Nie przewiduje się przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt IX.

Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. IX należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Klucze na wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.”

XII. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

    Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.
    Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.