Ilość wyświetleń: 61

Powołanie komisji konkursowej (konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego)


Odsłuchaj

Powrót

20 marca 2017

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze nr OR.0050.25.2017 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE
NR OR.0050.25.2017
Wójta Gminy Klucze
z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1916 z późn. zm.) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołać Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań                 z zakresu zdrowia publicznego

w składzie:

    Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - Przewodniczący Komisji;
    Jarosław Rak – Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – członek Komisji;
    Kamil Wołek – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji;
    Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji;
    Joanna Milewska – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

§ 2.

Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.