Ilość wyświetleń: 63

Regulamin Komisji Konkursowej


Odsłuchaj

Powrót

20 marca 2017

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie Nr OR.0050.26.2017
Wójta Gminy Klucze
z dnia 20.03.2017 r.

w sprawie:     ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1916 z późn. zm.) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr 20/2017 Wójta Gminy Klucze z dnia 09 marca 2017 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

 zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalić regulamin pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań Gminy Klucze z zakresu zdrowia publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.26.2017
 Wójta Gminy Klucze  z dnia 20.03.2017 r.

Regulamin Pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

§ 1.

Komisja Konkursowa zwana dalej „Komisją” – przeprowadza otwarty konkurs ofert na zasadach określonych w:

    ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1916                  z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą,
    uchwale Nr XXXII/198/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 dla Gminy Klucze, zwanej dalej Uchwałą,
    ogłoszeniu o konkursie,
    niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r. zadań                     z zakresu zdrowia publicznego i przedłożenie Wójtowi Gminy Klucze wyników oceny formalnej i merytorycznej ofert oraz propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dofinansowania.

§ 3.

Członek Komisji podlega wyłączeniu z udziału w pracach komisji na zasadach określonych                        w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) dotyczących wyłączenia pracownika.
    Wójt Gminy Klucze w sytuacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje wyłączenia członka podlegającego wyłączeniu i w jego miejsce powołuje nowego członka Komisji.

§ 4.

Komisję powołuje Wójt Gminy Klucze spośród pracowników Urzędu Gminy Klucze.
    Komisja składa się z 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków na posiedzeniach.
    Pracami Komisji i posiedzeń kieruje Przewodniczący Komisji wskazany przez Wójta Gminy Klucze.

§ 5.

Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej ofert przez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 3 i nr 4 do ogłoszenia o konkursie
    Ocenę merytoryczną Komisji ustala się przez zsumowanie punktów przydzielonych ofercie przez Komisję.
    Za najkorzystniejszą ofertę Komisja uznaje ofertę, która uzyskała największą liczbę punktów                      w formularzu oceny merytorycznej.

§ 6.

Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:

    zapoznaje się ze złożonymi ofertami,
    ustala, które z ofert spełniają warunki formalne określone w ustawie, uchwałach oraz ogłoszeniu o konkursie,
    odrzuca oferty nie spełniające warunków określonych w § 6 pkt. 2,
    rozpatruje zakwalifikowane do konkursu oferty pod względem merytorycznym oceniając:

a) zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;
b) oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;
c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;
d) możliwość realizacji zadania;
e) dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Klucze poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
f) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
g) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

wskazuje oferty, na które proponuje udzielenie dofinansowania i udziela im rekomendacji do przyznania dotacji albo nie rekomenduje żadnej ze złożonych ofert do dofinansowania.


§ 7.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać :

a)oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu w zakresie oceny złożonych ofert,
b)imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej,
c)liczbę złożonych ofert,
d)wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie,
e)wskazanie ofert  nie odpowiadających warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f)wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna ze złożonych ofert nie zasługuje na rekomendację Komisji - wraz z uzasadnieniem.
g)podpisy członków Komisji.

    Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

§ 8.

Protokół z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze wskazaniem ofert, które uzyskały pozytywną rekomendację Komisji do przyznania dotacji lub nie przyjęcia żadnej z ofert oraz pozostałą dokumentację konkursową Przewodniczący Komisji przekłada Wójtowi, który dokona ostatecznego wyboru ofert i zdecyduje o wysokości przyznanej dotacji.