Ilość wyświetleń: 83

Wybór ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury


Odsłuchaj

Powrót

11 października 2017

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.77.2017
WÓJTA GMINY KLUCZE
z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego  z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje

§ 1

1. Dokonać wyboru następujących ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania  kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu:

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Chechle  10.000,00 zł
2. Na realizację wybranej oferty przeznacza się łączną kwotę : 10.000,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1)      Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;
2)      W Biuletynie Informacji Publicznej;
3)      Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu  Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.