Ilość wyświetleń: 340

Konsultacje w prawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi


Odsłuchaj

Powrót

27 października 2017

ZARZĄDZENIE NR OR 0050.78.2017

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 23 października 2017 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/377/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2018 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

- pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

    Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 23  października 2017 r. do 14 listopada 2017 r.
    Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: na w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń  oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.