Ilość wyświetleń: 61

Wybór ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego


Odsłuchaj

Powrót

19 stycznia 2018

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.8.2018 Wójta Gminy Klucze z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE

NR OR.0050.8.2018

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2237) w zw. uchwałą Nr LI/320/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 dla Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 15.500,00 zł.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przemsza Klucze 15.000,00 zł

ULKS Centuria przy SP w Chechle 12.000,00 zł

LKS Legion Bydlin 9.500,00 zł

LKS Unia Jaroszowiec 8.000,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 60.000,00 zł.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.