Ilość wyświetleń: 59

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

15 listopada 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.106.2018

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 14.11.2018 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) w zw. z art. 4 ust 1 pkt 13 i 16, art. 5 ust 1, 2 i 4 pkt 2 oraz art. 13 i art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr L/308/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018, a także zarządzenia Nr OR.0050.14.2012 Wójta Gminy Klucze z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do oceny ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.95.2018 z dnia 19 października 2018 roku, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze – przewodniczący Komisji.

Kamil Wołek – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

Jarosław Rak – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

Justyna Adamik – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

Małgorzata Kocjan – reprezentant PTTK Oddział w Kluczach- członek komisji.

Ryszard Kamionka – reprezentant Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „KLUCZ” - członek Komisji.

Anna Konieczniak – reprezentant Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze” – członek Komisji.

§ 2.

Komisja wykonuje swoje działania w oparciu o Regulamin pracy Komisji Konkursowych do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.14.2012 z dnia 23 lutego 2012 roku, zmienionym Zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.37.2017 z dnia 19 kwietnia 2017 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.