Ilość wyświetleń: 56

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

16 listopada 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.107.2018

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie: wyboru ofert w na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonać wyboru następujących ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rozwijania kultury poprzez: wspieranie inicjatyw mieszkańców, szczególnie osób starszych, służących integracji oraz aktywnym formom spędzania wolnego czasu:

Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” w Chechle 20.000,00 zł

2. Na realizację wybranej oferty przeznacza się łączną kwotę : 20.000,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

1) Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

2) W Biuletynie Informacji Publicznej;

3) Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.