Ilość wyświetleń: 56

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

21 grudnia 2018

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.119.2018

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 21.12.2018 r.

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§1

      I. W wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, przyznaje się dotację dla następujących podmiotów:

GLKS „Przemsza Klucze” 23.000,00 zł

ULKS „Centuria” Chechło 15.000,00 zł

LKS „Legion” Bydlin 15.000,00 zł

LKS „Unia” Jaroszowiec 13.000,00 zł

Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze” 9.500,00 zł

UKKS „Orzeł” Kwaśniów 9.500,00 zł

UKS „Samuraj” w Kluczach 8.500,00 zł

UKS w Kluczach 8.000,00 zł

LZS „ Kolbark Błyskawica” 7.500,00 zł

KS „Hardzi” Jaroszowiec 6.500,00 zł

UKS „Małopolanie” w Rodakach 2.700,00 zł

ULKS Legionik Bydlin 1.800,00 zł

    II. Na realizację wybranych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu przeznacza się kwotę 120.000,00 z

   §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

Wójt Gminy Klucze

    (-) Norbert Bień