Ilość wyświetleń: 61

Wybór ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego


Odsłuchaj

Powrót

18 stycznia 2019


ZARZĄDZENIE

NR OR.0050.7.2019

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 18 stycznia 2019 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1492 z późn. zm.) w zw. uchwałą Nr III/26/2018 Rady Gminy Klucze z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 dla Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 16.000,00 zł.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przemsza Klucze 15.000,00 zł

ULKS Centuria Chechło 11.500,00 zł

LKS Legion Bydlin 11.500,00 zł

LKS Unia Jaroszowiec 6.000,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 60.000,00 zł.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.