Ilość wyświetleń: 63

Powołanie członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji


Odsłuchaj

Powrót

15 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze Nr OR 0050.16.2019

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.16.2019

Wójta Gminy Klucze

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie: powołania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach II kadencji

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) i art.30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1283 z póź. zm.) oraz zarządzenia Wójta Gminy Klucze Nr OR 0050.2.2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania, zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Klucze Nr OR.0050.15.2019 z dnia 15 lutego 2019 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Gminną Radę Sportu w Kluczach II kadencji w składzie:

1. Jarosław Janda – ULKS „Centuria” Chechło

2. Paweł Milanowski – LKS „Legion” Bydlin

3. Marta Kołodziej – Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „VAJRA” Kwaśniów Dolny

4. Dariusz Adamik – GLKS „Przemsza Klucze”

5. Krzysztof Brzeziński – STW Biała Przemsza

6.Paulina Wołowicz – K.S. „Hardzi” Jaroszowiec

7.Karolina Walnik – K.S. „Samuraj” Klucze

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam się Sekretarzowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kluczach.