Ilość wyświetleń: 61

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

15 lutego 2019

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.2.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania.

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.15.2019

Wójta Gminy Klucze

z dnia 15 lutego 2019 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr OR.0050.2.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) oraz art.30 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz.1283 z póź. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zmianie ulega § 3 zarządzenia Nr OR.0050.2.2015 Wójta Gminy Klucze z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Gminnej Rady Sportu w Kluczach oraz ustalenia regulaminu jej działania, w ten sposób, że:

a) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Członków Gminnej Rady Sportu powołuje się spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klucze – w liczbie do 7 osób.”

b) w § 3 skreśla ust. 4.

§ 2.

Pozostałe postanowienia wyżej oznaczonego zarządzenia pozostają bez zmian

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierzam się Sekretarzowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Klucze oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kluczach.