Ilość wyświetleń: 57

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

21 stycznia 2020


Zarządzenie Nr OR.0050.05.2020

Wójta Gminy Klucze

z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr nr OR.005.02.2020 Wójta Gminy Klucze z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalić regulamin pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań Gminy Klucze z zakresu zdrowia publicznego w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.