Ilość wyświetleń: 57

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

22 stycznia 2020

Zarządzenie w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Zarządzenie Nr OR.0050.06.2020

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 22.01.2020 r.

w sprawie: wyboru ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.) art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365) w zw. uchwałą Nr XIX/125/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Klucze

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze 20.000,00 zł.

Stowarzyszenie Akademia Piłkarska Przemsza Klucze 16.000,00 zł

ULKS Centuria Chechło 12.000,00 zł

LKS Legion Bydlin 12.000,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę 60.000,00 zł.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Klucze.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.