Ilość wyświetleń: 59

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

23 grudnia 2020

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.101.2020

Wójta Gminy Klucze

z dnia 23.12.2020 r.

w sprawie: przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§1.

W wyniku wyboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, przyznaje się dotację dla następujących podmiotów:

GLKS „Przemsza Klucze” 42.000,00 zł

ULKS „Centuria” Chechło 20.000,00 zł

LKS „Legion” Bydlin 20.000,00 zł

LKS „Unia” Jaroszowiec 17.000,00 zł

Stowarzyszenie A.P. „Przemsza Klucze” 12.000,00 zł

KS „Hardzi” Jaroszowiec 12.000,00 zł

UKS „Samuraj” w Kluczach 12.000,00 zł

LZS „ Kolbark Błyskawica” 12.000,00 zł

UKKS „Orzeł” Kwaśniów 11.000,00 zł

UKS w Kluczach 8.000,00 zł

UKS „Małopolanie” w Rodakach 2.000,00 zł

ULKS Legionik Bydlin 2.000,00 zł

§2.

Na realizację wybranych wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadań z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021 przeznacza się kwotę 170.000,00 zł.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.