Ilość wyświetleń: 57

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego


Odsłuchaj

Powrót

22 stycznia 2021

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze.

ZARZĄDZENIE

NR OR.0050.6.2021

Wójta Gminy Klucze

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 i art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 w zw. z art. 2 pkt 3 i 10 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2365 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji i działalności w obszarze aktywności fizycznej, którego tryb i zasady określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do

Zarządzenia Wójta Gminy Klucze

Nr OR.0050.6.2021 z dnia 22 stycznia 2021r.

Wójt Gminy Klucze

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2021 r. na ich realizację.

Prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, służących zapobieganiu powstawania problemów alkoholowych w środowisku lokalnym.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2021 r. wynosi 60.000,00zł.

W roku 2020 Gmina Klucze na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju przeznaczyła kwotę 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

II. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie wymienione w punkcie 1 realizowane będzie w terminie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania i przeprowadzenia zadania.

O dofinansowanie realizacji zadania, jakim jest prowadzenie działań w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży na terenie Gminy Klucze, mogą ubiegać się podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, a ponadto działające na obszarze Gminy Klucze, zrzeszające mieszkańców Gminy Klucze.

Otrzymane dofinansowanie ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w ust. 1, ogłoszenia i może być przeznaczona na pokrycie wydatków z tytułu:

zakupu sprzętu sportowego i strojów sportowych;

pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach wynikających z kalendarzy imprez związków sportowych, w tym opłat startowych i delegacji sędziowskich;

zakupu wody mineralnej;

wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych podczas realizacji zajęć.

Ze środków finansowych otrzymanych w ramach niniejszego konkursu nie mogą być finansowane lub dofinansowane:

zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych oferenta;

pokrywanie deficytu działalności podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;

koszty, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania (np. zarządu);

zobowiązania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

wypłaty stypendiów sportowych, wynagrodzeń dla zawodników i nagród pieniężnych;

koszty obsługi administracyjnej związane z realizacją zleconego zadania.

6. Udzielone dofinansowanie nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, z zastrzeżeniem, że wkład własny finansowy nie może być niższy niż 20% kosztów realizacji zadania.

7. Sposób kontroli wydatkowania otrzymanych środków finansowych zostanie określony w zawartej z oferentem umowie.

III. Kryteria oceny ofert.

Przy rozpatrywaniu ofert o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:

zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do zajęć w ramach aktywności fizycznej;

oddziaływanie zadania na sferę organizacyjną aktywności fizycznej oraz jej rozwój na właściwym poziomie;

przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego, celu zadania i planowanych efektów;

możliwość realizacji zadania;

dotychczasową współpracę oferenta z Gminą Klucze poprzez analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;

planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

IV. Komisja Konkursowa

Ocena ofert, o których mowa powyżej, dokonywana jest przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Klucze.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta Gminy Klucze powołani spośród pracowników Urzędu Gminy Klucze.

Komisja liczy od 3 do 5 osób i podejmuje rozstrzygnięcia w obecności większości swych członków.

Oceny dokonuje się na formularzu oceny formalnej, stanowiącym załącznik nr 3 oraz formularzu oceny merytorycznej, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Oferty, które przy ocenie merytorycznej otrzymały mniej niż 35 pkt., nie otrzymują pozytywnej rekomendacji komisji.

Wyboru ofert z jednoczesnym określeniem kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy Klucze.

Oferent może odstąpić od podpisania umowy w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić Wójta Gminy Klucze o swojej decyzji w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, wnioskodawca w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Klucze dokonuje aktualizacji finansowej oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Jeżeli udzielona kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej i oferent podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany do osiągnięcia celu zadania określonego w ofercie oraz zachowania deklarowanej w ofercie lub zaktualizowanym kosztorysie zadania kwoty środków własnych.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy Klucze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2021 roku.

VI. Termin rozstrzygnięcia ofert.

Wybór ofert do dofinansowania nastąpi w terminie do dnia 9 lutego 2021 r.

VII. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze do dnia 9 lutego 2021 r.

VIII. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Od wyników konkursu można odwołać się do Wójta Gminy Klucze w terminie 7 dni od ogłoszenia, o którym mowa w pkt. VII. Wójt Gminy Klucze w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

powierzyć realizację zadania;

zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie po zaakceptowaniu których przez oferenta powierzy mu realizację zadania;

podtrzymać swoją decyzję o nie powierzaniu zadania oferentowi.

IX. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.

Do oferty należy załączyć:

aktualny dokument potwierdzający prawo do występowania w obrocie prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu;

aktualny statut tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty;

oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.

X. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Nie przewiduje się odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert.

Nie przewiduje się przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

XI. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt IX.

Ofertę wraz z załącznikami wymienionymi w pkt. IX należy złożyć osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Klucze na wzorze formularza oferty, który stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego.”

XII. Sposób i terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań.

Otrzymanie przyznanych środków finansowych nastąpi po podpisaniu umowy z oferentem.

Sposób oraz terminy przekazania środków na rzecz realizatorów zadań określone zostaną w zawartej z oferentem umowie.