Ilość wyświetleń: 328

Regulamin komisji konkursowej


Odsłuchaj

Powrót

8 lutego 2021


Zarządzenie Nr OR.0050.13.2021

Wójta Gminy Klucze

z dnia 05.02.2021 r.

w sprawie: ustalenia regulaminu Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z póź. zm.) i art. 14 ust. 1 i 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 183) oraz pkt. IV pdpkt. 1 załącznika do Zarządzenia nr nr OR.005.06.2021 Wójta Gminy Klucze z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszeniakonkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam Regulamin pracy Komisji Konkursowej na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań Gminy Klucze z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.