Ilość wyświetleń: 406

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym na członków Komitetu Rewitalizacji.


Odsłuchaj

Powrót

Wójt Gminy Klucze ogłasza nabór uzupełniający członków do Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą przyjętą Uchwałą XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy (tzn.: mieszkańców Gminy Klucze, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych grup z Gminy Klucze) z organami Gminy w sprawach dotyczących realizacji postanowień i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2026 dla Gminy Klucze, zwanego dalej GPR. Komitet powołuje Wójt Gminy Klucze w drodze zarządzenia. Kadencja Komitetu trwa do czasu zakończenia realizacji GPR, tj. do końca 2026 r.

 

Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Klucze w zakresie  rewitalizacji oraz reprezentuje w/w interesariuszy rewitalizacji. Ponadto Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii na etapie wdrażania, monitorowania i oceny GPR, podejmowania inicjatyw związanych z rewitalizacją na terenie Gminy oraz uczestniczenia w opiniowaniu zmian GPR oraz raportów z jego realizacji.

 

Zasady wyznaczania składu Komitetu

-     W skład Komitetu wchodzi od 7 do 12 członków, w tym:

1)   przynajmniej 1 przedstawiciel Urzędu Gminy Klucze, wskazany przez Wójta Gminy;

2)   przynajmniej 1 przedstawiciel Rady Gminy Klucze;

3)   przynajmniej 1 przedstawiciel przedsiębiorców;

4)   przynajmniej 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych;

5)   przynajmniej po jednym przedstawicielu mieszkańców każdego podobszaru rewitalizacji*, przy czym nie mogą być to osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy, ani w podmiotach stanowiących jednostki organizacyjne Gminy.

-     W skład Komitetu mogą wchodzić osoby fizyczne, będące przedstawicielami ww. grup interesariuszy, wyrażające chęć udziału w posiedzeniach Komitetu oraz zaangażowania w prace nad wdrażaniem, monitorowaniem i oceną realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,

-     Członkiem Komitetu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

-     Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie w związku z pełnionymi obowiązkami.

-     Zasady wyznaczania i działania Komitetu określa Regulamin Komitetu Rewitalizacji, stanowiący załącznik do Uchwały nr XLIV/269/2017 Rady Gminy Klucze z dnia 3 sierpnia 2017 r.

 

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnej deklaracji.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 3 października 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. do godz. 16.00 za pomocą formularza zgłoszenia kandydatury na członka Komitetu Rewitalizacji, którego wzór dostępny jest na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Klucze oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze w zakładkach: „Rewitalizacja ® Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji ® pliki do pobrania”.

 

Wypełniony i podpisany formularz należy dostarczyć:

a)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze,

b)      pocztą elektroniczną, w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza, na adres e-mail: rewitalizacja@gmina-klucze.pl,

c)      bezpośrednio do Urzędu Gminy Klucze, z siedzibą przy ul. Partyzantów 1, 32-310 Klucze, w godzinach pracy urzędu, tj.: poniedziałek 8.00 -16.00, wtorek-piątek 7.30 -15.30.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:

• z datą wpływu przed 03.10.17 r. oraz po 04.12.17 r.

• niepodpisane,

• przesłane w innej formie niż formularz.

 

Informacja o wyborze członków do Komitetu zostanie zamieszczona niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

 

* Podobszary rewitalizacji Gminy Klucze:

Podobszar I – północno-zachodnia część miejscowości Klucze, tj.: Klucze-Osada, ul. Sosnowa, ul. Osiedlowa, ul. Podgórna, ul. Rudnicka, ul. Stawowa, ul. Dolna, ul. Górna, ul. Boczna, ul. Pustynna, ul. Środkowa, Partyzantów (obiekty użyteczności publicznej);

Podobszar II – Jaroszowiec

Podobszar III - Zalesie Golczowskie