Ilość wyświetleń: 79

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.


Odsłuchaj

Powrót

30 kwietnia 2021

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25.11.2019 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2020 rok.

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/117/2019 Rady Gminy Klucze z dnia 25.11.2019 r.

Wójt Gminy Klucze ogłosił w ciągu roku 4 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na dotacje dla organizacji pozarządowych przeznaczono w roku 2020 środki w wysokości 2.047.246,50 zł (z tego z budżetu Gminy Klucze 519.662,50; z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 800.144,00 zł oraz środki pochodzące z budżetu środków europejskich 666.800,39 + 60.639,61 – środki z budżetu państwa).

I. Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.

Zadanie realizowało Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).

II. Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2020 roku”

Zadanie realizowało „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”.

Wydatkowano kwotę dotacji: 30.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

III. Dnia 14.11.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w 2020 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Klucze w 2020 roku”.

Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Małopolanin.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 376.700,00 (353.962,50 zł z administracji samorządowej i 22.737,50 z administracji rządowej ).

IV. Dnia 07.12.2016r Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach

z upoważnienia Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na finansowanie zadania

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolbarku”. Jest to zadanie wieloletnie. Umowa została podpisana od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku.

Na podstawie konkursu ogłoszonego w dniu 07.12.2016 roku i podpisanej Umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2021 roku, w 2020 roku wydatkowano dotację w wysokości 740.606,50 zł. (całość z administracji rządowej).

V. Dnia 17.11.2020 r. Wójt Gminy Klucze zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID -19 z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Wspieraj Seniora”.

Zadanie realizowała Spółdzielnia Socjalna „Opoka”.

Wydatkowano dotację w ramach zadania w wysokości 46.000,00 zł (9.200,00 zł z administracji samorządowej i 36.800,00 zł z administracji rządowej ).

VI. Dnia 03.12.2019 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach działając na podstawie Pełnomocnictwa Szczególnego Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na realizację zadaniaz zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Placówki Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej, w związku z realizacją projektu „Centrum Doświadczania Świata – utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Kluczach”. Umowa została podpisana od 01.01.2020 roku do 31.07.2021 roku, w 2020 roku wydatkowano dotację w wysokości 727.440,00 zł. ( z budżetu środków europejskich 666.800,39 + 60.639,61 – środki z budżetu państwa).

Zadanie realizowało - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

VII.Dnia 07.12.2020 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie Gminy Klucze w 2021 roku”.

Planowana kwota dotacji: 90.000,00 zł (całość z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - Stowarzyszenie Forum Oświatowe „Klucze”.

VIII. Dnia 07.12.2020 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczach na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Klucze ogłosił konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu pomocy społecznej pn. „Obsługa dystrybucji żywności w Gminie Klucze w 2021 roku”.

Planowana kwota dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

Wyłoniony został oferent - „Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne”.

IX. Dnia 05.02.2020r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Kwota przewidzianej dotacji wynosiła 25.000,00 zł.

Wpłynęło 5 ofert. Liczba ofert spełniających niezbędne wymagania to 5.

Przyznano kwotę 25.000,00 zł.

Dotacje otrzymali:

1) Stowarzyszenie Turystyczno-Wędkarskie „Biała Przemsza” na zadanie pn. „Młodzi wędkarze z fauną i florą za pan brat”, w kwocie – 7.000,00 zł.

2) Stowarzyszenie Na Rzecz Nieustającego Rozwoju „Vajra” na zadanie pn. „Imprezy sportowo-przygodowe z Vajrą 2020”, w kwocie – 6.500,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

3) Stowarzyszenie „Otwarci” Bydlin na zadanie pn. ”Bydlin na sportowo” w kwocie – 5.000,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

4) Oddział PTTK w Kluczachna zadanie pn. ”Chcesz być młody – żyj na łonie przyrody” w kwocie – 5.000,00 zł.

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

5) Stowarzyszenie „Jurajski Zakątek Ryczówek” na zadanie pn. ”Bawię się, uczę i kreuję” w kwocie – 1.500,00 zł.

Dotacje zostały wykorzystane na łączną kwotę 8.500,00 zł. (całość z administracji samorządowej ).

X. Dnia 27.02.2020 r. Wójt Gminy Klucze ogłosił otwarty konkurs ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wpłynęła jedna oferta od Stowarzyszenia Forum Oświatowe „Klucze”.

Wydatkowano kwotę dotacji: 20.000,00 zł ( całość z administracji samorządowej).

XI. W dniu 05 września 2020 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Klub kreatywnych dzieciaków”,przez Stowarzyszenie „Razem dla Zalesia” w trybie art. 19 „a” ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 19 października zawarto umowę na kwotę 1.000,00 zł (całość z administracji samorządowej ).

Zwrot całej kwoty udzielonej dotacji z powodu niemożności realizacji przedmiotu i celu umowy z powodu zagrożenia zakażeniami COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami sanitarnymi w przestrzeni publicznej.

XII. W dniu 07 grudnia 2020 r złożono ofertę w Urzędzie Gminy Klucze w Kluczach „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie olimpijskiej zapasy”,przez KS „Hardzi” w Jaroszowcu w trybie art. 19 „a” ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 15 grudnia zawarto umowę na kwotę 8.000,00 zł (całość z administracji samorządowej ), która została wydatkowana w pełnej wysokości.

Na początku roku 2020 organizacje złożyły sprawozdania z realizacji zadań i wszystkie zostały pozytywnie zweryfikowane.

W ramach współpracy pozafinansowej Organizacjom Pozarządowym, udzielono wsparcie w formie bezpłatnego udostępnienia lokalu na działalność statutową oraz szkolenia. Organizacje, które do tej pory z tego korzystają to: Związek Emerytów i Rencistów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Ziemia Kluczewska, Babiniec, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz”, Spółdzielnia Socjalna „Opoka”, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, PTTK.

Urząd Gminy również udostępnia własne pomieszczenia i transport dla organizacji pozarządowych w celu organizowania spotkań i szkoleń związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego.

Inspektor ds. Organizacji Pozarządowych

Jarosław Rak