Ilość wyświetleń: 64

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

29 października 2021


ZARZĄDZENIE NR OR 0050.80.2021

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 29 października 2021 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022.

Na podstawie 5a ust. 1 i 2 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/31/2015 Rady Gminy Klucze z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/377/2010 Rady Gminy Klucze z dnia 16 kwietnia 2010 roku dotyczącej określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi, konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Klucze w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Klucze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2022 - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Konsultacje przeprowadzone będą w formie:

pisemnej, z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii, umieszczonego wraz z projektem uchwały, o której mowa w § 1, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Klucze.

Wzór formularza zgłaszania opinii stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 29 października 2021 r. do 19 listopada 2021 r.

Treść zawiadomienia o konsultacjach stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu: w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Klucze na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.