Ilość wyświetleń: 341

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

17 grudnia 2021


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.92.2021

Wójta Gminy Klucze

  z dnia 17.12.2021 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na rok 2022.

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz §7 ust.2 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową do oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2022, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

Daniel Hickiewicz – Sekretarz Gminy Klucze - członek Komisji.

Sylwia Wilk – pracownik Urzędu Gminy Klucze - członek Komisji.

Aneta Dziechciewicz – pracownik Urzędu Gminy Klucze – członek Komisji.

§ 2.

Komisja wykonuje swoje zadania w oparciu o postanowienia §7 ust. 3-9 uchwały Nr XXVII/182/2016 Rady Gminy Klucze z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Klucze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Klucze i na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Klucze oraz na stronie internetowej Gminy Klucze.