Ilość wyświetleń: 58

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

14 stycznia 2022


ZARZĄDZENIE NR: OR.0050.3.2022

        Wójta Gminy Klucze

  z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji zdrowia i działania w obszarze aktywności fizycznej.

Działając na podstawie art. 30 ust 1 i art. 7 ust. 1 pkt 5 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 4 w zw. z art. 2 pkt 3 i 10 i art. 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1956 z późn. zm.)

Wójt Gminy Klucze

zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłosić konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego w zakresie promocji i działalności w obszarze aktywności fizycznej.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Kluczach.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Klucze oraz Centrum Usług Społecznych w Kluczach i na stronie internetowej Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.