Ilość wyświetleń: 374

Zarządzenie Wójta Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót
Herb Gminy Klucze

9 marca 2022


ZARZĄDZENIE NR OR.0050.23.2022

WÓJTA GMINY KLUCZE

z dnia 09 marzec 2022 r.

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U z 2021 r., poz. 1372 z póź. zm.) oraz art. 15 ust. 2h, ust. 2i oraz ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Dokonać wyboru następujących ofert na wyłonienie podmiotu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2022 roku:

Stowarzyszenie Forum Oświatowe „ Klucze ” - 20.000,00 zł

2. Na realizację wybranych ofert przeznacza się łączną kwotę: 20.000,00 zł.

§ 2.

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Klucze.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze;

W Biuletynie Informacji Publicznej;

Przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Klucze.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.