Ilość wyświetleń: 242

Informacja Wójta Gminy Klucze dot. uruchomienia Gminnego Punktu Konsultacyjno– Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”


Odsłuchaj

Powrót
Program Czyste Powietrze

3 listopada 2021

Wójt Gminy Klucze informuje, iż w tutejszym Urzędzie Gminy uruchomiony został Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie wspólnej realizacji programu.

Zakres działania punktu konsultacyjno – informacyjnego:

  • udzielenie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
  • wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie, a także jego przyjęcie w siedzibie Urzędu Gminy i przekazanie do WFOŚiGW,
  • pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Podstawowe informacje o Programie „Czyste Powietrze”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

W ramach programu istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji i pożyczki na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, o najwyższych normach tj.: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania. Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy mogą skorzystać z jednego z dwóch pakietów dotacji.

Pakiety mogą wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania lub 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Sumaryczny budżet programu Czyste Powietrze wynosi 103 miliardy złotych.

Terminy:

Realizacja programu lata 2018-2029

Podpisywanie umów z Beneficjentami do 31.12.2027 r.

Środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) do 30.09.2029 r.

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”

zlokalizowany jest w Urzędzie Gminy Klucze ul. Partyzantów 1 na parterze.

Punkt informacyjny obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godz. 9-11.

kontakt telefoniczny pod nr 32 6428 508 wew. 73

e-mail: a.zawislak@gmina-klucze.pl

W celu sprawnej obsługi interesantów, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny indywidualnego spotkania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Rozpatrywanie złożonych w Gminnym Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu „Czyste Powietrze” wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Więcej informacji o programie: www.czystepowietrze.gov.pl