Data publikacji: 2022-09-15

Ilość wyświetleń: 29

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że w dniu 22.09.2022r. o godz. 13.30 odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Gminy Klucze.

Proponowany Porządek obrad:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocność.

Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku.

Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji z dnia 31.08.2022r.

Stan dróg powiatowych w gminie Klucze-dyskusja.

Omówienie projektów uchwał w sprawach:

-określenie średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Klucze na rok szkolny 2022/2023.

- zmiany uchwały nr XLV/349/10 Rady Gminy Klucze z dnia 27 stycznia 2010 w sprawie uchwalenia Regulaminu warunków przyznawania i wysokości niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli z uwzględnieniem poszczególnych stopni awansu zawodowego.

-rozpatrzenie petycji z dnia 1 sierpnia 2022 w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Klucze zarejestrowanej pod poz. Nr 14 w Rejestrze Petycji Rady Gminy Klucze.

- zmiany uchwały budżetowej Gminy Klucze na 2022 roku.

- zmiany uchwały nr LV/345/2021 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klucze na lata 2022-2033.

- udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kluczach.

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Klucze za I półrocze 2022roku.

Sprawy bieżące komisji.

Zamknięcie posiedzenia komisji.

            Przewodniczący Komisji              Przewodniczący Komisji

                  (-) Marcin Grojec                             (-) Aneta Oleksy