Data publikacji: 2022-10-26

Ilość wyświetleń: 875

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Odsłuchaj

Powrót

ZARZĄDZENIE

WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Klucze

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) w związku z postanowieniem nr 47/2022 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 17 października 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Klucze, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Klucze w okręgu wyborczym nr 3.

§ 2.

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 15 stycznia 2023 r.

§ 3.

W wyborach uzupełniających będzie wybierany jeden radny.

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności przewidzianych w Kodeksie wyborczym, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz rozplakatowanie na terenie gminy Klucze i wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wojewoda Małopolski

(-) Łukasz Kmita