Data publikacji: 2022-12-02

Ilość wyświetleń: 359

Komisja Rady Gminy Klucze


Odsłuchaj

Powrót

Biuro Rady informuje, że w dniu 05.12.2022 r.

 o godz.14.00 odbędzie się

Wspólne Posiedzenie Komisji

Rady Gminy Klucze


Proponowany Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad i przyjęcie porządku.

3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.

4. Omówienie projektów uchwał w sprawach:

- uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klucze na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030.

-określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu do obliczenia zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców.

-przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klucze.

- zmiany Uchwały nr LXVI/418/2022 Rady Gminy Klucze z dnia 20 lipca 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Klucze na lata 2022-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu jej konsultacji.

- określenia wysokości stawek od środków transportowych na terenie Gminy Klucze.

-określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

-zmiany Regulaminu Korzystania z terenu Pustyni Błędowskiej przyjętego uchwałą Rady Gminy Klucze nr XXV/182/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.

5. Omówienie projektu budżetu Gminy Klucze na 2023r. -GZO, Klubik Dziecięcy i Żłobek, CUS, GBP, GOK.

6. Sprawy bieżące komisji.

7. Zamknięcie posiedzenia komisji.


Przewodniczący Komisji                                             Przewodniczący Komisji

 (-) Marcin Grojec                                                                     (-) Aneta Oleksy