Data publikacji: 2022-12-05

Ilość wyświetleń: 411

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO


Odsłuchaj

Powrót

                                                                                                                                                    Znak sprawy:

                                                                                                                                IG-I.7220.41.45.2022.OK

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1836 ze zmianami) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 2000 ze zmianami – dalej: K.p.a.)

W O J E W O D A M A Ł O P O L S K I

zawiadamia, że na wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym i wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, ul. Basztowa 22, pok. 320 i 311. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 12 39-21-881 oraz nr 12 39-21-887, w godzinach 800-1500.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu, ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z brzmieniem art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, tj. od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia, nastąpi: 

1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,

- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Niedokonanie powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3 i 3a ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu). 


z up. Wojewody Małopolskiego

Oliwia Kawa

Inspektor Wojewódzki

Obwieszczenie podlega publikacji:

na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu) na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu oraz Urzędu Gminy Klucze (art. 8 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy) w prasie o zasięgu ogólnopolskim (art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).